คณะกรรมการบริษัท

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 49
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 พ.ค. 2564

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • เมษายน 2564 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – มีนาคม 2564 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2562 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • 2558 – 2561 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำหนดทิศทางและกำกับดูแล ปตท. สผ. ให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รอบคอบ ทันสมัย ยั่งยืน สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทพลังงานโลก เทคโนโลยี นวัตกรรม และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ยึดหลักการบริหารและกำกับดูแล ปตท.สผ. ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 168/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86 สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ