คณะกรรมการบริษัท

ดร.วิรไท สันติประภพ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 15 ต.ค. 2563

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ของ World Food Programme
 • 2564 – ปัจจุบัน เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2558 – 2563 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2558 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2558 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • 2558 – 2563 กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2556 – 2558 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

จะสนับสนุนให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ปรับตัวได้เร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้ พร้อมกับการเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับด้าน Sustainability

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ปตท.สผ. จะต้องนำหลัก 6 ประการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มาใช้ให้เกิดผลจริงอย่างกว้างขวางทั่วทั้งบริษัท จะต้องสื่อสารโดยต่อเนื่องให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลัก 6 ประการกับความยั่งยืนขององค์กร และมีตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้หลักทั้ง 6 ประการจะต้องถูกรวมอยู่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบของบริษัทด้วย

การฝึกอบรม

 • National Director Conference 2021 “Leadership Behind Closed Door” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures -- Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC’s: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2014), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2007), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา