คณะกรรมการบริษัท

นายพชร อนันตศิลป์

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 51
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 พ.ย. 2561

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2563 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • 18 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ในธนาคารอาคารสงเคราะห์

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2562 – 18 มกราคม 2565 ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
 • 2562 – 2564 ประธานกรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2561 – 2563 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2561 – 2562 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2558 – 2562 กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2560 – 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • 2559 – 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
 • 2558 – 2559 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • มีนาคม – ธันวาคม 2558 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • 2554 – 2558 ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. โดยมุ่งมั่นให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ ตอบสนองต่อพันธกิจ และเสริมสร้างค่านิยมของ ปตท.สผ. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไป รักษาไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท.สผ.

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการอย่างเต็มความสามารถ รับผิดชอบ และสุจริตในการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของ ปตท.สผ. ที่มีหลักการตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยกรรมการอิสระ และระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานด้วยความโปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Super Series: Leadership & Effective Corporate Culture รุ่นที่ 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมกับ Judge Business School, University of Cambridge
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Analysis, Haas School of Business, University of California at Berkeley สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกัน ประเทศ รุ่นที่ 7 สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ
 • หลักสูตร Fundamentals of Public Procurement สถาบัน United Nations Development Programme: UNDP ประเทศเดนมาร์ก
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร WTO Advanced Regional Workshop on Government Procurement for Asia and Pacific Economies สถาบัน World Trade Organization: WTO สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สำหรับข้าราชการระดับสูงกระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ Kellogg School of Management และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs และ Schulich School of Business