คณะกรรมการบริษัท

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 57
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2560

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 17 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Imperial College of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • สิงหาคม – กันยายน 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
 • 2558 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2556 – 2559 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550 – 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลให้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและธุรกิจ เปิดโอกาสการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับ “การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม”สร้างองค์กรให้เป็นที่ภาคภูมิใจของสังคมไทย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3
 • Temasek Foundation-NUS Programme for Leadership in University Management
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 110/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย