คณะกรรมการบริษัท

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 61
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 16 ม.ค. 2562

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

การศึกษา

 • Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford สหราชอาณาจักร
 • Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2560 - 30 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • 2560 - 30 กันยายน 2564 กรรมการโดยตำแหน่ง  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2560 - 30 กันยายน 2564 กรรมการโดยตำแหน่ง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • 2560 - 30 กันยายน 2564 กรรมการโดยตำแหน่ง  คณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • 2560 - 30 กันยายน 2564 กรรมการโดยตำแหน่ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2558 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • 2555 - 2558 ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 • 2553 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
 • 2552 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
 • 2551 - 2552 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

มุ่งมั่นให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย มีผลประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว รวมทั้ง มีเทคโนโลยีในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 1. การทบทวนแนวทางดำเนินการ (Reset) ลดขั้นตอนดำเนินการที่ไม่จำเป็น เพื่อลดต้นทุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยไม่กระทบต่อคุณภาพและระยะเวลาการสำรวจและผลิต รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการบริหารองค์กรให้มีความคล่องตัวอย่างพอเพียงต่อสถานการณ์ตลาดโลกที่ผันผวนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 2. การปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Refocus) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพของ ปตท.สผ. โดยการปรับแนวทางขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง
 3. การพัฒนาอย่างทันสมัย (Renew) โดยพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

 1. หลักความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ.
 2. หลักความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจ โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและรอบด้าน
 3. หลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นในความเสมอภาค เท่าเทียม และยุติธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่
 4. หลักความโปร่งใส มีเจตนารมย์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
 5. หลักการสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 6. หลักการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยการใช้แนวทางและวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับภารกิจ

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ