คณะกรรมการบริษัท

พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 51
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2557

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2564 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) (Communications and Signal Processing) University of Minnesota สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military Institute สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2561 – ตุลาคม 2564 รองหัวหน้า สำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม
 • เมษายน – กันยายน 2561 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • 2560 – 2561 ผู้บังคับการ กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
 • 2559 – 2560 นายทหารปฏิบัติการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • 2558 – 2559 ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก
 • 2553 – 2558 รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก
 • 2552 – 2553 เสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
 • 2550 – 2552 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9
 • 2547 – 2550 ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ กองทัพภาคที่ 1
 • 2543 – 2547 Electrical Engineering Instructor, Chulachomklao Royal Military Academy, Technology Advisor at General Electronic Commerce Co., Ltd. (GE partner)
 • 2540 – 2543 Electrical Engineering Instructor, Chulachomklao Royal Military Academy, Part-time Researcher at National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
 • 2539 – 2540 Researcher, Honeywell Co., Ltd., Minneapolis, MN. สหรัฐอเมริกา

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

การสร้างความรู้สึกให้ประชาชนคนไทยมีความภูมิใจและยอมรับ ให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในฐานะคนไทยคนหนึ่ง การมอง Core Business ที่นอกเหนือจากการ “สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” เป็นการ “สำรวจและผลิตพลังงานทางเลือก” อื่น ๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ น้ำมันคงมีปริมาณน้อยลงเรื่อย ๆ จำเป็นที่จะต้องหันมาสำรวจ ผลิต และพัฒนาพลังงานอื่น ๆ (พลังงานทดแทน) เพิ่มเติม

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

บริหารงานตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการบริหารให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้า โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม เป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ วางตัวเหมาะสม เคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 216/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Public Key Infrastructure (Certification Authority, Digital Signature) Course, Ottawa ประเทศแคนาดา
 • Electronic Commerce Course, Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา
 • Computer Emergency Response Team, Carnegie Melon, Pittsburg, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
 • National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu, Hawaii สหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 83
 • วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
 • หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า