คณะกรรมการบริษัท

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

รองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 68
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2557

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2558 – ปัจจุบัน นายทหารนอกราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) The National Defense Academy of Japan ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • เมษายน – กันยายน 2558 รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • เมษายน – กันยายน 2558 กรรมการ คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม
 • เมษายน – กันยายน 2558 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 • 2557 – 2558 ประธานกรรมการบริหาร โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ
 • 2557 – 2558 เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
 • 2557 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพฯ จำกัด
 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหา ฮ.ลำเลียง กองทัพเรือ
 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหารโครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต ชุด ร.ล.นเรศวร กองทัพเรือ
 • 2555 – 2556 รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
 • 2554 – 2555 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ กองทัพเรือ
 • 2552 – 2553 ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ
 • 2549 – 2551 ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ปตท.สผ. ได้กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น Energy Partner of Choice เพื่อขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและเทคโนโลยี มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน การบรรลุวิสัยทัศน์ได้ ปตท.สผ. ต้องเป็นองค์กรที่เก่งและดี
 • เก่ง มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ E&P ธุรกิจด้านพลังงาน และเทคโนโลยี
 • ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด สร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียและรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

 • ยึดมั่นในหลักการ CG&BE ของปตท.สผ. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
 • การดำเนินโครงการต่างๆ เป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 26/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 22nd World Petroleum Congress (WPC) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • หลักสูตร ผบ. กองกำลังผสมทางทะเลระดับนายพล มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ APSS มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุ่น) รุ่นที่ 45
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร