คณะกรรมการบริษัท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรรมการ
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2563

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย และประธานคณะผู้บริหารกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
 • 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการฝ่ายบัตรนำโชค ร้านสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานกาชาดประจำปี 2565
 • 2565 – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565”
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการจัดหาทุน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมของ มูลนิธิสวนหลวง ร.9
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 • 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • 2565 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิไทย
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙
 • 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับการดำเนินงาน พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-ลาว
 • 2561 – ปัจจุบัน คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2559 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2564 - 2565 กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
 • 2561 - 2563 กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2563 นายกสมาคม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • 2561 - 2563 กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิการศึกษาเพื่อการศึกษาฯ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • 2560 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่งช่วงวันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - 2563 กรรมการบริหาร ราชยานยนต์สมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2558 - 2561 กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • 2558 – 2558  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2558  กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558  กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • 2557 – 2558  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลการบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์ให้ ปตท.สผ. ดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และดำเนินธุรกิจในเวทีโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนรองรับความท้าทายทางพลังงานในอนาคต ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของคนไทย

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยระบบงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็วต่อการตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program   2009, The Wharton School of the University of  Pennsylvania, USA
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA