คณะกรรมการบริษัท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

กรรมการ
อายุ : 57
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2563

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นทีคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นิด้า)
 • 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นิด้า)
 • 2561 – ปัจจุบัน คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-ลาว
 • 2559 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2561 – 2563 นายกสมาคม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • 2561 – 2563 กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิการศึกษาเพื่อการศึกษาฯ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • 2561 – 2563 กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2563 กรรมการบริหาร ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2560 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2561 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2561  กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • 2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2558  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2558  กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558  กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • 2557 – 2558  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลการบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์ให้ ปตท.สผ. ดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และดำเนินธุรกิจในเวทีโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนรองรับความท้าทายทางพลังงานในอนาคต ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของคนไทย

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยระบบงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็วต่อการตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program   2009, The Wharton School of the University of  Pennsylvania, USA
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA