คณะกรรมการบริษัท

นายอธิคม เติบศิริ

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2562

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2563–2565)
 • 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน คณะทำงานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction) Armstrong University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2561 – 2563 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 – 2563)
 • 2558 – 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด
 • 2557 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
 • 2556 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรและการวางกลยุทธ์ เพื่อให้ ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

มุ่งเน้นการดูแลให้ ปตท.สผ. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม รับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

การฝึกอบรม

 • Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures -- Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC’s: What is The Path Forward?” โดย IHS Markit
 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • Crisis Management Training สำหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 4/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Executive Education Program, Harvard Business School Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การบรรยาย เรื่อง “Anti – corruption : Leadership Role of the Board”
 • การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Annual Dinner : Clean Energy and Smart Transportation : Global Trend for Sustainable World