คณะกรรมการบริษัท

นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ : 67
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2562

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไบโอซายน์ แอลนิมัล เฮลธ์ จำกัด (ประเทศไทย)
 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – ปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
 • 2535 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญประจำด้านการเปิดเผยสารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
 • ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2557 – กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – กุมภาพันธ์ 2564  กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 • มิถุนายน – ธันวาคม 2563 คณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2561 – 2563 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2561 – 2563 คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2561 – 2562 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ กรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2540 – 2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

เป็นกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ในการบริหารงานของ ปตท.สผ. ให้มีความยั่งยืนในการบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

กรรมการต้องตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีกำหนดไว้ในกฎบัตรสำหรับกรรมการของบริษัท และเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจว่า ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังที่มีเหตุผลของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

การฝึกอบรม

 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตร DCP Series 4/2019: “How to Develop a Winning Digital Strategy” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (พ.ศ. 2563)
 • หลักสูตร การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (พ.ศ. 2563) บริษัท เอสบีดีไอ จำกัด
 • PTT Group AC Forum 2020 หัวข้อ It’s time to Reform a Next New Normal (พ.ศ. 2563) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Understanding Thailand Data Protection Law and its Unintended Consequence, ACIS Professional Center CO., Ltd. (ACIS) (พ.ศ. 2562)
 • หลักสูตร Role of the Board room: Transforming Corporate Compliance into Corruptless Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2561)
 • หลักสูตร Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in Thailand (พ.ศ. 2561) บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด 
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCP 2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG 6/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Forum 2018: Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Certificate in International Financial Reporting Standard (IFRS), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)