คณะกรรมการบริษัท

นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 68
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2562

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2565 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – ปัจจุบัน คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • 2535 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญประจำด้านการเปิดเผยสารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Accounting), New York University, USA
 • ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2559 – 20 เมษายน 2566 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 31 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
 • 2564 – 2565 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • มีนาคม – สิงหาคม 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ไบโอซายน์ แอลนิมัล เฮลธ์ จำกัด (ประเทศไทย)
 • 2557 – 2564 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 • มิถุนายน – ธัันวาคม 2563 คณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2561 – 2563 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2561 – 2563 ที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะที่ปรึกษา ด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2561 – 2562 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2540 – 2558 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

เป็นกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ในการบริหารงานของ ปตท.สผ. ให้มีความยั่งยืนในการบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

กรรมการต้องตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีกำหนดไว้ในกฎบัตรสำหรับกรรมการของบริษัท และเป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจว่า ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังที่มีเหตุผลของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร National Director Conference 2022 (NDC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร National Director Conference 2021 (NDC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันสำหรับภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร โดย บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2565)
 • หลักสูตร ระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร โดย บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด (พ.ศ. 2565)
 • หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: SMART Goal โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • หลักสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2022, Cyber Threat Lessons Learned for Board of Directors (พ.ศ. 2565) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ.2565)
 • PTT Group AC Forum 2022 หัวข้อ “Risk in Environmental, Social, and Governance (ESG) and Reporting by EY Corporate Services Limited” และ “Fundraising and Digital Asset Accounting by EY Office Limited” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (พ.ศ. 2564)
 • หลักสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 2 โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2564)
 • หลักสูตร Top Risk 2022 and Audit Risk-based Plan, IA Academy (พ.ศ. 2564)
 • หลักสูตร Technology Audit and Audit Innovation, IA Academy (พ.ศ. 2564)
 • Director's Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • หลักสูตร DCP Series 4/2019: “How to Develop a Winning Digital Strategy” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (พ.ศ. 2563)
 • หลักสูตร การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร (พ.ศ. 2563) บริษัท เอสบีดีไอ จำกัด
 • PTT Group AC Forum 2020 หัวข้อ It’s time to Reform a Next New Normal (พ.ศ. 2563) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Understanding Thailand Data Protection Law and its Unintended Consequence, ACIS Professional Center CO., Ltd. (ACIS) (พ.ศ. 2562)
 • หลักสูตร Role of the Board room: Transforming Corporate Compliance into Corruptless Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ. 2561)
 • หลักสูตร Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the Opportunities in Thailand (พ.ศ. 2561) บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด 
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCP 2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG 6/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Forum 2018: Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Certificate in International Financial Reporting Standard (IFRS), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)