รางวัลแห่งความสำเร็จ

Best Corporate Governance (CG) Report Award

11 พ.ย. 2547

บริษัทไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ได้ประกาศผลการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการของ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ. หรือ PTTEP) ว่าอยู่ในระดับ "ดีมาก" ได้คะแนนรวม 8.14 คะแนน แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบรรษัทภิบาล เนื่องจากปตท.สผ.ได้รับรางวัลด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Best Corporate Governance Report) จากงาน SET Awards ปี 45-46 มาแล้วก่อนหน้านี้