35 Years Journey of PTTEP

ปตท.สผ. เริ่มต้นพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทยในการทำหน้าที่เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ตลอดระยะเวลา 35 ปี เราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นไปพร้อม ๆ กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยและคนไทยจะมีพลังงานใช้ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน