ธุรกิจของเรา

พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม > โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการเอ 4 และ 5/48
ข้อมูล ณ -
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา 6/2550/82 (แปลง A4/48 และ A5/48)
ขนาดพื้นที่ 10,938.34 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง อยู่ในทะเลอันดามัน ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ผู้ร่วมทุน
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) 100%
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
ระยะการดำเนินงาน ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ
แหล่งปิโตรเลียม -
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ
วันที่ลงนามในสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่เริ่มการผลิต -
เว็บไซต์ -
ข้อมูลเพิ่มเติ่ม:
ปีเริ่มต้น: ถึงปี:  ปี
2557

ไตรมาส 1

 • ดำเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียม
 • เสร็จสิ้นการแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ

ไตรมาส 2

 • ดำเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียม
 • เสร็จสิ้นการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ

ไตรมาส 3

 • ดำเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียม
 • เตรียมการดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเจาะหลุมสำรวจ
 • เตรียมการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบควบคุมแหล่งกำเนิด

ไตรมาส 4

 • ดำเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียม
2556

ไตรมาส 1

 • ดำเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ในการเจาะหลุมสำรวจ
 • แปลค่าข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติจากข้อมูลที่ประมวลผลใหม่ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2556
 • ดำเนินการประมวลผล แปลความหมายข้อมูล และวาดแผนที่ธรณีวิทยาปิโตรเลียม จากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อยืนยันปริมาณสำรองและกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะอย่างน้อย 2 บริเวณ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน 2556

ไตรมาส 2

 • ดำเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ในการเจาะหลุมสำรวจ
 • แปลค่าข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติจากข้อมูลที่ประมวลผลใหม่ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2556
 • ดำเนินการประมวลผล แปลความหมายข้อมูล และวาดแผนที่ธรณีวิทยาปิโตรเลียม จากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อยืนยันปริมาณสำรองและกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะอย่างน้อย 2 บริเวณ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน 2556

ไตรมาส 3

 • ดำเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ในการเจาะหลุมสำรวจ
 • ดำเนินการประมวลผล แปลความหมายข้อมูล และ จัดทำแผนที่ธรณีวิทยาปิโตรเลียม จากข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อใช้ในการประเมินปริมาณสำรองประกอบการตัดสินใจในการกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะสำรวจอย่างน้อย 2 บริเวณ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556

ไตรมาส 4

 • ดำเนินการศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อเนื่อง เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ในการเจาะหลุมสำรวจ
 • เสร็จสิ้นการแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาปิโตรเลียม รวมทั้งละการประเมินปริมาณสำรองเบื้องต้น
2555

ไตรมาส 1

 • ศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียม เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่,และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ในการเจาะหลุมสำรวจ
 • ประมวลผลข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติใหม่
 • เตรียมการเพื่อดำเนินการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อยืนยันปริมาณสำรองและกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะ

ไตรมาส 2

 • ศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียม เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่,และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ในการเจาะหลุมสำรวจ
 • ประมวลผลข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติใหม่
 • เตรียมการเพื่อดำเนินการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อยืนยันปริมาณสำรองและกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะ คาดว่าจะเริ่มทำการสำรวจได้ในเดือนตุลาคม 2555

ไตรมาส 3

 • ประมวลผลข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติใหม่ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 • เริ่มดำเนินการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อยืนยันปริมาณสำรองและกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนมกราคม 2556

ไตรมาส 4

 • ศึกษาธรณีวิทยาปิโตรเลียม เพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่
 • แปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ จากข้อมูลที่ประมวลผลใหม่ โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 • ดำเนินการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพื่อยืนยันปริมาณสำรองและกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมกราคม 2556
กลับ ด้านบน