ธุรกิจของเรา

พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม > โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการบงกช
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง B15, B16, B17, G12/48
ขนาดพื้นที่ 3,986 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 600 กิโลเมตร และอยู่นอกชายฝั่งจังหวัดสงขลา ประมาณ 203 กิโลเมตร
ผู้ร่วมทุน
โปรดดูตารางข้างล่าง
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน)
ระยะการดำเนินงาน ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งบงกช แหล่งต้นสัก แหล่งต้นรัง แหล่งต้นนกยูง แหล่งต้นคูณ และแหล่งพิกุล
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ และ คอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 12 กรกฎาคม 2531
วันที่เริ่มการผลิต 15 กรกฎาคม 2536
เว็บไซต์ -

แปลงสัมปทาน

สัดส่วนการถือหุ้น

แปลง B15, B16, B17
PTTEP 44.4445%
Total E&P Thailand 33.3333% 
BG Asia Pacific Pte Limited  22.2222%
แปลง G12/48 PTTEP Internation Limited(PTTEPI)  44.4445%
Total E&P Thailand 33.3333% 
Thai Energy Co. Ltd   22.2222%

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม:
ปีเริ่มต้น: ถึงปี:  ปี
2555

ไตรมาส 1

 • แหล่งบงกชเหนือ
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 20,300 บาร์เรลต่อวัน
  • ดำเนินการติดตั้งแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ (WP26) และเตรียมทำการวางท่อทางทะเลขนาด 16 นิ้ว สำหรับโครงการ Phase 3J 
  • ดำเนินการเจาะหลุมพัฒนาจำนวน 12 หลุม
 • แหล่งรบงกชใต้ 
  • การติดตั้งแท่นผลิตและและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ของโครงการบงกชใต้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  • เริ่มดำเนินการทดสอบการผลิตและระบบการส่งก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเมื่อเดือนมีนาคม 2555

ไตรมาส 2

 • โครงการบงกชสามารถขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ ได้รวมกันสูงสุดที่ 1,016 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555
 • แหล่งบงกชเหนือ
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 570 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 19,320 บาร์เรลต่อวัน
  • หยุดการผลิตในบางส่วนเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปี ในระหว่างวันที่ 28พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2555 โดยปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงขั้นหยุดงาน (LTI)
  • เตรียมการติดตั้งเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Booster Compressor) ที่แท่นหลุมการผลิต 19
  • แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ประสบความสำเร็จในการทดสอบปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ (72 Consecutive hours test run) วันที่ 16มิถุนายน 2555
 • แหล่งการบงกชใต้
 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 138 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 5,130 บาร์เรลต่อวัน

ไตรมาส 3

 • แหล่งบงกชเหนือ
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 627 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 23,038 บาร์เรลต่อวัน
  • ทำสถิติผลิตคอนเดนเสทได้สูงสุดที่ปริมาณ 25,019 บาร์เรลต่อวัน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555
 • แหล่งบงกชใต้
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 328 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 10,900 บาร์เรลต่อวัน
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชใต้ในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555

ไตรมาส 4

 • แหล่งบงกชเหนือ
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 572 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 21,192 บาร์เรลต่อวัน
 • ประสบความสำเร็จในหยุดผลิตเพื่อทำการ
 • ซ่อมบำรุงประจำปี โดยปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงาน(LTI)
 • แหล่งบงกชใต้
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 336 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 11,963 บาร์เรลต่อวัน
  • ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของแท่นผลิตทั้งหมด (Plant Performance Test) เป็นเวลา 72 ชั่วโมงต่อเนื่อง ที่กำลังการผลิตกว่า 385 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 20-23 ธันวาคม 2555 โดยสามารถผลิตก๊าซส่งได้ตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนดไว้ในสัญญา
2554

ไตรมาส 1

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ
  • ก๊าซธรรมชาติ 640 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 21,000 บาร์เรลต่อวัน
 • ดำเนินการเจาะหลุม (Infill Drilling) แท่นหลุมผลิตที่ 19 จำนวน 3 หลุม
 • ดำเนินการติดตั้งแท่นผลิต 2 แท่น คือ WP21, WP22 และอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งแท่นผลิต WP23, WP24 และ WP25
 • แหล่งการบงกชใต้
 • PPS อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งแท่นผลิตกลาง แท่นที่พักอาศัย ตามแผนที่กำหนดไว้
 • งานก่อสร้างแท่นหลุมผลิต (WPS) จำนวน 6 แท่น (WPS1-6) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน QPS สำหรับงานก่อสร้างขารองรับแท่นที่พักอาศัยและแท่นเผาก๊าซทิ้งนั้น (QPS Jacket, FPS Jacket) ได้ทำการเชื่อมแล้วเสร็จทั้งหมด

ไตรมาส 2

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ
  • ก๊าซธรรมชาติ 634 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 21,000 บาร์เรลต่อวัน
 • ดำเนินการติดตั้งแท่นผลิต WP23, WP24 และ WP25 ในเฟส 3J
 • แหล่งบงกชใต้:
  • เฟส 4A (WPS3) ดำเนินการเจาะหลุมการผลิตจำนวน 6 หลุม
  •  พิธีเคลื่อนย้ายก่อสร้างแท่นที่พักอาศัย (QPS) จากเมืองชิลิกอน ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 และ พิธีเคลื่อนย้ายแท่นผลิตกลาง (PPS) จากเมืองอูลซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ของโครงการบงกชใต้ เพื่อนำมาติดตั้งที่อ่าวไทย

ไตรมาส 3

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 625 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
  • คอนเดนเสท 21,000 บาร์เรลต่อวัน 
 • ติดตั้งแท่นหลุมผลิต 2 แท่น WP26 และ WP27 ในเฟส 3J 
 • หยุดการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปีเมื่อเดือนสิงหาคม โดยปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงขั้นหยุดงาน
 • แหล่งการบงกชใต้:
  • ติดตั้งแท่นที่พักอาศัย (QPS) และแท่นผลิตกลาง (PPS)
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต

ไตรมาส 4

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 560 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 19,915 บาร์เรลต่อวัน
 • อัตราการผลิตในไตรมาส 4 ลดลง เนื่องจาก ปตท.แจ้งลดการผลิตเพราะผลกระทบเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศและความต้องการใช้ก๊าซลดลง
 • ดำเนินการเจาะหลุมพัฒนาจำนวน 20 หลุม
 • แหล่งการบงกชใต้:
  • ดำเนินการติดตั้งแท่นที่พักอาศัย (QPS) และแท่นผลิตกลาง (PPS) และทดสอบระบบงานทำงาน
  • เตรียมความพร้อมสำหรับ 1st Gas in ในเดือนมกราคม 2555
2553

ไตรมาส 1

 • ปี 2553 มีแผนเจาะหลุมการผลิต 31 หลุม (Phase 3G, 3H, 4A including 3 Disposal wells) และเจาะหลุมสำรวจ 4 หลุม
 • โครงการบงกชเหนือ: เฟส 3G มีแผนเจาะหลุมผลิตจากแท่นหลุมผลิต WP22 จำนวน 3 หลุม ส่วนเฟส 3H กำลังดำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิต WP23, WP24, และ WP25 ให้แล้วเสร็จในปี 2553 และมีแผนเจาะหลุมผลิตจากแท่นผลิต WP23 จำนวน11 หลุม เพื่อรักษากำลังการผลิต
 • โครงการบงกชใต้ เฟส 4 เอ ได้ดำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิต WPS-1 และ WPS-3 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแท่นหลุมผลิต WPS-2, WPS-4, WPS-5 และ WPS-6 และการวางท่อระหว่างแท่นผลิตกับแท่นผลิตกลาง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2553
 • โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นผลิต (PPS Topside) ขาตั้งแท่นผลิตกลาง (PPS Jacket) แท่นที่พักอาศัย (QPS-LQ and Topside) ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการก่อสร้างขาแท่นเผาก๊าซทิ้ง (FPS jacket) และขาแท่นที่พักอาศัย (QPS Jacket)จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ปี 2553

ไตรมาส 2

 • ผลิตก๊าซธรรมชาติครบ 3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
 • อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติ 580 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และ คอนเดนเสท 20,000 บาร์เรลต่อวัน
 • โครงการบงกชเหนือ:เฟส 3H ได้ดำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิต WP23 แล้วเสร็จ ส่วน WP24 และ WP25 อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง ส่วนเฟส 3Gได้ดำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิต WP21 และ WP22 แล้วเสร็จ โครงการบงกชใต้ เฟส 4 เอ ได้ดำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิต WPS-1 และ WPS-3 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแท่นหลุมผลิต WPS-2, WPS-4
 • โครงการบงกชใต้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นผลิต (PPS Topside) ขาตั้งแท่นผลิตกลาง (PPS Jacket) แท่นที่พักอาศัย (QPS-LQ and Topside) ตามแผนที่กำหนดไว้

ไตรมาส 3

 • คงอัตราการผลิตเฉลี่ยก๊าซ 585 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและคอนเดนเสท 20,000 บาร์เรลต่อวัน 
 • การหยุดการผลิตบางส่วนเพื่อบำรุงรักษาสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยตามแผน
 • แหล่งบงกชเหนือ: 
  • ดำเนินการขุดเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมจำนวน 3 หลุมบนแท่นหลุมผลิต WP17
  • เฟส 3H ได้ดำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิตทั้ง 3 แท่น (WP23, WP24 และ WP25) เป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้ได้เริ่มทำการขุดเจาะหลุมพัฒนาบนแท่นหลุมผลิต WP23
 • แหล่งการบงกชใต้:
  • อยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นผลิต (PPS Topside) แท่นที่พักอาศัย (QPS-LQ and Topside) ตามแผนที่กำหนดไว้
  • ขณะนี้กำลังดำเนินการติดตั้งขาตั้งแท่นผลิตกลาง (PPS Jacket)
  • การดำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิตทั้ง 6 แท่นแล้วเสร็จ
  • การขุดเจาะหลุมพัฒนาบนแท่นหลุมผลิต WPS1 ได้ทำการแล้วเสร็จ
  • การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติการ มีความก้าวหน้าตามแผน

ไตรมาส 4

 • ปริมาณผลิตก๊าซเฉลี่ยประมาณ 620 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสทประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน
 • แหล่งบงกชเหนือ: 
  • Phase 3H ได้ดำเนินการขุดเจาะหลุมพัฒนาจำนวน 11 หลุมบนแท่นหลุมผลิต WP23 ตามแผนที่กำหนดไว้
  • ดำเนินการเจาะหลุมสำรวจจำนวน 2 หลุม ในบริเวณตอนเหนือของแปลงสัมปทาน
 • แหล่งบงกชใต้:
  • อยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นผลิต (PPS Topside) แท่นที่พักอาศัย (QPS Jacket and Topside) ตามแผนที่กำหนดไว้
  • การดำเนินการติดตั้งขาตั้งแท่นผลิตกลาง (PPS Jacket) แล้วเสร็จ
  • เริ่มทำการขุดเจาะหลุมพัฒนาบนแท่นหลุมผลิต WPS5
กลับ ด้านบน