ธุรกิจของเรา

พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A
ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2537-4000
แฟกซ์: 66 (0) 2537-4444

หน้าหลัก > ธุรกิจของเรา > การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม > โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการในประเทศและพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการบงกช
ข้อมูล ณ -
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง B15, B16, B17, G12/48
ขนาดพื้นที่ 3,986 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 600 กิโลเมตร และอยู่นอกชายฝั่งจังหวัดสงขลา ประมาณ 203 กิโลเมตร
ผู้ร่วมทุน
โปรดดูตารางข้างล่าง
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน)
ระยะการดำเนินงาน ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน โครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งบงกช แหล่งต้นสัก แหล่งต้นรัง แหล่งต้นนกยูง แหล่งต้นคูณ และแหล่งพิกุล
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ และ คอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 12 กรกฎาคม 2531
วันที่เริ่มการผลิต 15 กรกฎาคม 2536
เว็บไซต์ -

แปลงสัมปทาน

สัดส่วนการถือหุ้น

แปลง B15, B16, B17
PTTEP 44.4445%
Total E&P Thailand 33.3333% 
BG Asia Pacific Pte Limited  22.2222%
แปลง G12/48 PTTEP Internation Limited(PTTEPI)  44.4445%
Total E&P Thailand 33.3333% 
Thai Energy Co. Ltd   22.2222%

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม:
ปีเริ่มต้น: ถึงปี:  ปี
2557

ไตรมาส 1

แหล่งบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 607 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 20,160 บาร์เรลต่อวัน
 • ดำเนินการเจาะหลุมพัฒนา 8 หลุม

แหล่งบงกชใต้

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 328 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 11,662 บาร์เรลต่อวัน

ไตรมาส 2

แหล่งบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 558 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 17,760 บาร์เรลต่อวัน
 • ดำเนินการเจาะหลุมพัฒนา 15 หลุม
 • แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติบงกชเหนือหยุดทำการผลิตเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปีระหว่างวันที่ 10 – 27 เมษายน 2557

แหล่งบงกชใต้

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 332 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 11,842 บาร์เรลต่อวัน

ไตรมาส 3

แหล่งบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 573 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 17,730 บาร์เรลต่อวัน
 • ดำเนินการเจาะหลุมพัฒนา 14 หลุม  

แหล่งบงกชใต้

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 319 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 11,723 บาร์เรลต่อวัน
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) จากบริษัท AJA Registrars จำกัด

ไตรมาส 4

แหล่งบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 575 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 17,265 บาร์เรลต่อวัน
 • ดำเนินการติดตั้งแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ WP32, WP33, WP34 และ WP35 แล้วเสร็จ

แหล่งบงกชใต้

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 304 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 11,669 บาร์เรลต่อวัน
2556

ไตรมาส 1

แหล่งบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 618 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 23,014 บาร์เรลต่อวัน
 • ดำเนินการเจาะหลุมผลิต 11 หลุม

แหล่งบงกชใต้

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 331 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 11,322 บาร์เรลต่อวัน
 • การทดสอบประสิทธิภาพระบบ Flare Gas Recovery Unit (FGRU) ประสบความสำเร็จ ด้วยระยะเวลาทดสอบที่ต่อเนื่องถึง 72 ชั่วโมง โดยเริ่มทดสอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งการทดสอบครั้งนี้สามารถนำก๊าซธรรมชาติกลับเข้ามาในระบบได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ไตรมาส 2

แหล่งบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 622 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 22,961 บาร์เรลต่อวัน
 • ทำสถิติใหม่ในการผลิตคอนเดนเสท โดยมีปริมาณผลิตสูงสุดที่ 25,519 บาร์เรลต่อวัน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

แท่นผลิตบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 312 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 10,710 บาร์เรลต่อวัน
 • การหยุดผลิตตามแผนเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปี ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2556 ประสบความสำเร็จโดยปราศจากอุบัติเหตุ

ไตรมาส 3

แหล่งบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 609 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 21,834 บาร์เรลต่อวัน

แหล่งบงกชใต้

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 313 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 10,703บาร์เรลต่อวัน
 • เสร็จสิ้นการติดตั้งแท่นหลุมผลิต จำนวน 4 แท่น ในเฟส 4B (เฟสที่2ของแหล่งบงกชใต้) เพื่อรักษาระดับการผลิต

ไตรมาส 4

แหล่งบงกชเหนือ

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 605 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 21,576 บาร์เรลต่อวัน
 • ดำเนินการติดตั้งแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ 29 (WP29) และ 28 (WP28) แล้วเสร็จ
 • ดำเนินการเจาะหลุมพัฒนา 14 หลุม
 • แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ 26 (WP26) เริ่มดำเนินการผลิตก๊าซจากหลุมแรกวันที่ 14 พฤศจิกายน คาดว่าจะสามารถได้กำลังการผลิตทั้งหมดประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในสิ้นเดือนธันวาคม 2556

แหล่งบงกชใต้

 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 315 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 10,910บาร์เรลต่อวัน
2555

ไตรมาส 1

 • แหล่งบงกชเหนือ
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 20,300 บาร์เรลต่อวัน
  • ดำเนินการติดตั้งแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ (WP26) และเตรียมทำการวางท่อทางทะเลขนาด 16 นิ้ว สำหรับโครงการ Phase 3J 
  • ดำเนินการเจาะหลุมพัฒนาจำนวน 12 หลุม
 • แหล่งรบงกชใต้ 
  • การติดตั้งแท่นผลิตและและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ของโครงการบงกชใต้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  • เริ่มดำเนินการทดสอบการผลิตและระบบการส่งก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทเมื่อเดือนมีนาคม 2555

ไตรมาส 2

 • โครงการบงกชสามารถขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ ได้รวมกันสูงสุดที่ 1,016 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555
 • แหล่งบงกชเหนือ
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 570 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 19,320 บาร์เรลต่อวัน
  • หยุดการผลิตในบางส่วนเพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปี ในระหว่างวันที่ 28พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2555 โดยปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงขั้นหยุดงาน (LTI)
  • เตรียมการติดตั้งเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Booster Compressor) ที่แท่นหลุมการผลิต 19
  • แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชใต้ประสบความสำเร็จในการทดสอบปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ (72 Consecutive hours test run) วันที่ 16มิถุนายน 2555
 • แหล่งการบงกชใต้
 • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 138 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 5,130 บาร์เรลต่อวัน

ไตรมาส 3

 • แหล่งบงกชเหนือ
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 627 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 23,038 บาร์เรลต่อวัน
  • ทำสถิติผลิตคอนเดนเสทได้สูงสุดที่ปริมาณ 25,019 บาร์เรลต่อวัน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555
 • แหล่งบงกชใต้
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
  • ก๊าซธรรมชาติ 328 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
  • คอนเดนเสท 10,900 บาร์เรลต่อวัน
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชใต้ในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555

ไตรมาส 4

 • แหล่งบงกชเหนือ
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 572 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 21,192 บาร์เรลต่อวัน
 • ประสบความสำเร็จในหยุดผลิตเพื่อทำการ
 • ซ่อมบำรุงประจำปี โดยปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงาน(LTI)
 • แหล่งบงกชใต้
  • อัตราการผลิตโดยเฉลี่ย
   • ก๊าซธรรมชาติ 336 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
   • คอนเดนเสท 11,963 บาร์เรลต่อวัน
  • ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของแท่นผลิตทั้งหมด (Plant Performance Test) เป็นเวลา 72 ชั่วโมงต่อเนื่อง ที่กำลังการผลิตกว่า 385 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 20-23 ธันวาคม 2555 โดยสามารถผลิตก๊าซส่งได้ตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนดไว้ในสัญญา
กลับ ด้านบน