ข่าว ปตท.สผ.


ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
     12
3456
789
1011
1213141516
17181920212223
24252627282930
31      
พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A
ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2537-4000
แฟกซ์: 66 (0) 2537-4444

หน้าหลัก > ข่าว ปตท.สผ. > ข่าว ปตท.สผ.

ข่าว ปตท.สผ.
ปตท.สผ. เปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3-6 ธันวาคม นี้
20 พ.ย. 55

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เดินหน้าตามแผนเพิ่มทุนหลังจากยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน(Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ จะมีการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น และอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในช่วงเช้าของวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นจะกำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)

ช่องทางการตรวจสอบราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นและอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นและอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ (1) ข่าวของ ปตท.สผ. ที่ส่งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. (www.pttep.com) (3) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ (4) ตัวแทนจำหน่ายหุ้น ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (5) เว็บไซต์ และ Call Center ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น (ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com หรือ โทร. 1333, ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th หรือ โทร. 1551, ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com หรือ โทร. 0-2888-8888 และธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th หรือ โทร. 0-2777-7777) และ (6) สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ต่างๆ

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อ
ผู้ถือหุ้น ปตท.สผ. ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 (Record Date) จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยสามารถคำนวณจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ตนมีสิทธิจองซื้อได้จาก (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีอยู่ ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 12 พฤศจิกายน 2555 (Record Date) (ซึ่งระบุในหนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปตท.สผ. ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555) และ (2) อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยหากมีเศษหุ้นจากการคำนวณจะทำการปัดเศษหุ้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อตามสิทธิ หรือ เกินสิทธิของตนก็ได้

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อสามารถทำการจองซื้อหุ้น รวมทั้งขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบจองซื้อหุ้น และแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test Form) ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ โดยที่ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ วันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2555 ดังนี้

  • ช่วงวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2555 สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามเวลาทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น (ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นได้เฉพาะที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นที่เปิดทำการเท่านั้น)
  • ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 สามารถจองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น จนถึงเวลา 12.00 น.

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นและแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test Form) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น และหนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปตท.สผ. ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จากหนังสือชี้ชวน

ขั้นตอนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมี 3 ขั้นตอนคือ:

ขั้นตอนที่ 1 จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อน โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นตามสิทธิของตนจะสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ได้เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนที่ 2 ปตท.สผ. จะนำหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในขั้นตอนที่ 1 มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1 รอบ

ขั้นตอนที่ 3 หากยังมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในขั้นตอนที่ 2 ปตท.สผ. จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมในกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding)

วันประกาศผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การประกาศผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะประกาศอย่างเร็วภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ (1) www.settrade.com (2) ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่ Bualuang Phone หมายเลขโทรศัพท์ 1333 หรือ KTB Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1551 หรือ K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2888-8888 หรือ SCB Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-7777 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com เว็บไซต์ www.ktb.co.th เว็บไซต์ www.kasikornbank.com เว็บไซต์ www.scb.co.th และ (3) www.pttep.com

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า “การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของ ปตท.สผ. ซึ่ง ปตท. จะสนับสนุนโดยจองซื้อตามสิทธิเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น แต่จะไม่จองเกินสิทธิหรือเข้าร่วมในกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อแสดงความชัดเจนว่า ปตท. ไม่มีส่วนในการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ จากปัจจุบันที่มีอยู่ 44 โครงการทั่วโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บุษบรรณ จีนเจริญ โทร. 02 537 4607 E-mail: bussaban@pttep.com
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587 E-mail: tongchitp@pttep.com
วันเดือน วิจินธนสาร โทร. 02 537 5418 E-mail: vanduanv@pttep.com
โทรสาร 02 537 4982

หรือที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด
เอกภพ พันธุรัตน์ โทร. 0 2 205 6614, 089 676 6234 E-mail: eakkapop.panthurat@ogilvy.com
ปุณฑริกา สุสัณฐิตพงษ์ โทร. 0 2 205 6630, 081 146 0003
Email: puntarika.susuntitapong@ogilvy.com


หมายเหตุ
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือคำเชื้อเชิญที่จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์นี้ไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้หากมิได้มีการจดทะเบียน หรือหากมิได้รับการยกเว้นจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามกฎและข้อบังคับที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนหลักทรัพย์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีการจัดทำหนังสือชี้ชวน และจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงรายงานผลประกอบการทางการเงิน ห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

การเผยแพร่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ในเขตใดๆ ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ในประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

กลับ ด้านบน