รู้จัก ปตท.สผ.


พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
Analyst Meeting Q2 2007 Download [ 15.77 mb. ]
10 Golden Site Rules Download [ 0.23 mb. ]
MDandA Quarter1 2007(Reviewed) Download [ 0.06 mb. ]
MDandA Quarter1 2007(Unreviewed) Download [ 0.06 mb. ]
รายชื่อเพื่อคัดเลือกสัมภาษณ์ Download [ 0.42 mb. ]
Map-Shin III Download [ 0.05 mb. ]
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2551 Download [ 11.13 mb. ]
Socio Economic & CSR Report Download [ 0.80 mb. ]
หนังสือมอบอำนาจ Download [ 0.03 mb. ]
การเวนคืนหุ้นกู้ ปตท.สผ. ครั้งที่ 1/2552 Download [ 1.71 mb. ]
หน้าหลัก > รู้จัก ปตท.สผ.

รู้จัก ปตท.สผ.
ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย ปตท.สผ. เป็นบริษัทมหาชน หนึ่งในสิบบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทุนตามตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมากกว่า 40 โครงการทั้งในและต่างประเทศ มีพนักงานในกลุ่มประมาณ 4,000 คน

ปตท.สผ.ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ปตท.สผ.เข้าไปดำเนินการ เราใส่ใจและสนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ชุมชน ปตท.สผ.มุ่งเน้นการปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นอย่างโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงแก่ผู้ถือหุ้นต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่ได้ตกลงร่วมกันในสัญญากับประเทศเจ้าของพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ปตท.สผ.มุ่งมั่นดำเนินการธุรกิจด้วยความถูกต้องโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และยึดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน และมีการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2554 ปตท.สผ.ได้เข้าร่วมเป็น Active Participant ของ United Nations Global Compact (UNGC) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการของ UNGC หรือข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชั่น และในปี 2558 ปตท.สผ. ได้ยกระดับเป็น Advanced Level ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของ UNGC โดย ปตท.สผ. ได้รายงานความก้าวหน้าขั้นสูงของ UNGC ไว้ในรายงานความยั่งยืนในเว็บไซต์ของบริษัท

top ด้านบน