Menu

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนับเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยลดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในการนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้น เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ

การจำแนกและระบุระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยให้เราสามารถวางแผนงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการบริหารจัดการนั้นมีเป้าหมายสำคัญคือ การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อถือไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท.สผ. การจะได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แนวทางการดำเนินงานที่มีความเหมาะสมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

Stakeholder Management Process


ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้จาก รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

กิจกรรมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open

ปตท.สผ. มีกิจกรรมสัมพันธ์ที่หลากหลายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การปรึกษาหารือสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแจ้งแผนงาน การรายงานผลของการติดตามตรวจสอบและบรรเทาผลกระทบ การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จนถึงการร่วมกิจกรรมทางศาสนาและเทศกาลต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติปกติของ ปตท.สผ.

ตัวอย่างเช่น โครงการเมียนมาได้เชิญหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ผู้แทนของบริษัทน้ำมันและก๊าซพม่า เข้าร่วมการประชุมชดเชยที่ดินและพืชผล และการจ่ายค่าเช่าที่ดิน หรือการเข้าร่วมพิธีทอดกฐินหรือการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัด เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา

นอกจากนี้ กิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ การจัดทัศนศึกษาที่ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศที่แหล่งสิริกิต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสำรวจแลผลิตปิโตรเลียมมากขึ้น ปตท.สผ. ยังได้ต้อนรับผู้เยี่ยมชมหลากหลายกลุ่ม เช่น สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ฯลฯ จากทั่วประเทศที่พื้นที่ปฏิบัติการแต่ละแห่ง รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ดังที่แสดงไว้

โดยในปี 2561 ไม่มีการร้องเรียนใดๆ จากชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ.

 

สนับสนุนงานประเพณีวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

ปตท.สผ. สนับสนุนงานประเพณีวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 โดยมีนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีทุนการศึกษา ปตท.สผ. สำหรับจังหวัดชุมพร

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาจำนวน 105 ทุน ให้แก่นักเรียนใน 14 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอสวีและอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

ทุนการศึกษาฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม

ปตท.สผ. โดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีครั้งที่ 29 ให้แก่นักเรียนใน 11 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร จำนวน 296 ทุน เป็นเงิน 559,000 บาท โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายอำเภอสิงหนคร ตัวแทนจากพลังงานจังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลาเขต 1 และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

มอบท่อผลิตปิโตรเลียมปลดระวางแก่หน่วยงานราชการและชุมชนในเอส 1

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบท่อผลิตปิโตรเลียมปลดระวาง จำนวน 31,154 ท่อน แก่ ส่วนราชการ สถานศึกษา วัด และชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นจำนวนทั้งหมด 80 หน่วยงาน และมอบวัสดุคงคลังปลดระวางให้แก่ กรมพลังงานทหาร เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ซ่อมบำรุงทุ่นจอดเรือบริเวณเรือหลวงปราบ

ปตท.สผ. และชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. มอบทุ่นจอดเรือ จำนวน 11 ทุ่น แก่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร พร้อมจัดกิจกรรมซ่อมบำรุงทุ่นจอดเรือบริเวณเรือหลวงปราบ และแหล่งดำน้ำบริเวณใกล้เคียง ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล เพื่อให้มีจำนวนทุ่นเพียงพอต่อการจอดเรือและลดปัญหาการทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร

จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร “การทำขนมไทย”

ปตท.สผ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 14 หลักสูตรการทำขนมไทย แก่ชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำขนมไทยเพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำรายได้สู่ครัวเรือน


ปตท.สผ. S1 Fun Run 2018

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดกิจกรรม “S1 Fun Run 2018” ณ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,500 คน และสามารถรวบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนลานกระบือรวมใจ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 154,260 บาท

โครงการรักเพื่อนบ้าน โดย ปตท.สผ. โครงการเอส 1

ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 พร้อมด้วยผู้รับเหมาและผู้รับเหมา ร่วมกับครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดกกแรต นายกอบต.กกแรต กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลกกแรต ดำเนินการก่อสร้างธนาคารขยะรีไซเคิล และทาสีรั้ว เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น แก่ โรงเรียนวัดกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในโครงการรักเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เพื่อนพนักงานร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนปรับปรุงและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ

โครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ครั้งที่ 4

ปตท.สผ. ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ระนอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ "ปตท.สผ. ปันความรู้ สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด" ครั้งที่ 4 โดยนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 73 คน จาก 10 โรงเรียน เข้าร่วมเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนผ่านการสัมผัสจริง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกิดตนเอง ซึ่งจะนำมาสู่การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน และกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในอำเภอลานกระบือ

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยระหว่างบริษัท หน่วยงานของรัฐ และชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและเพื่อเป็นการทดสอบการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกัน

กิจกรรมเพื่อสังคมและการสื่อสารต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสีย

ปตท.สผ. ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้เรื่องภารกิจของ ปตท.สผ. ที่มีต่อสังคมและให้ความรู้เรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท แก่พนักงานและผู้รับเหมา ในโอกาสการจัดกิจกรรม SSHE Day