Menu

ผลกระทบทางสังคม

แนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนับเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยลดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในการนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้น เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ

การจำแนกและระบุระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยให้เราสามารถวางแผนงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการบริหารจัดการนั้นมีเป้าหมายสำคัญคือ การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อถือไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท.สผ. การจะได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แนวทางการดำเนินงานที่มีความเหมาะสมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

Stakeholder Management Diagram


ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้จาก รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

กิจกรรมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียclose | open

โครงการรักเพื่อนบ้าน ปตท.สผ. โครงการ เอส 1

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดกิจกรรม “S1 Fun Run - วิ่งการกุศล ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2560” ณ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,703 คน และสามารถรวบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนลานกระบือรวมใจ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 102,300 บาท

โครงการ ปตท.สผ. รักเพื่อนบ้านโดยโครงการเอส 1

ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 พร้อมด้วยผู้รับเหมาและชุมชนบ้านเกาะทับผึ้ง ร่วมกิจกรรมปรับปรุงลานเอนกประสงค์ และทาสีสนามเด็กเล่นและห้องน้ำโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในโครงการรักเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เพื่อนพนักงานร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนปรับปรุงและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ

กิจกรรม Light for Better Life โดยฐานสนับสนุนปิโตรเลียม

พนักงานจิตอาสาจากฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ร่วมกิจกรรม Light for a Better Life ดำเนินการสำรวจ ซ่อมแซม และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนวัดบางเขียด โรงเรียนวัดทำนบตางหน และโรงเรียนบ้านขนุน ในจังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า

ปตท.สผ. จัดวิ่งการกุศลที่อินโดนีเซีย

ปตท.สผ. โครงการอินโดนีเซียร่วมกับมูลนิธิ Dompet Dhuafa (DD) หน่วยงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ไม่แสวงผลกำไร ร่วมกันจัดงานวิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบปีที่ 2 ของการเปิดโครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรีเพื่อคนยากไร้ เพื่อส่งเสริมการดูและสุขภาพระดมทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ปตท.สผ. ได้บริจาคเงินสมทบจำนวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

โครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรีเพื่อคนยากไร้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ ปตท.สผ. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในประเทศอินโดนีเซีย

ปตท.สผ. จัดฝึกอบรมวิชาชีพ

ปตท.สผ. ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการทำอาหารและขนมต่างๆ ให้แก่ชาวบ้านชุมชนปากน้ำ จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

ขวดเพื่อน้องบ้านทะเลนอก

พนักงาน ปตท.สผ. โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ร่วมกันต้อนรับน้องๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลนอกที่เดินทางมารับมอบขวดใน "โครงการขวดเพื่อน้อง" ซึ่งพนักงาน ปตท.สผ. ช่วนกันรวบรวมมามีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 674.2 กิโลกรัม ซึ่งขวดรวบรวมมาได้จะถูกนำไปขายเพื่อหาเงินมาสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลนอกในลำดับต่อไป

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของคลินิกฟรีเพื่อผู้ยากไร้ (PTTEP LKC Free Clinic)

ผู้บริหารและพนักงานของ ปตท.สผ. โครงการอินโดนีเซียได้ร่วมกับคณะทำงานของคลินิกฟรีเพื่อผู้ยากไร้ (PTTEP LKC Free Clinic) ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคให้แก่ชุมชน 2 แห่งทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นบริการเสริมของทางคลินิกเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การมีส่วนร่วมของพนักงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบริการสังคมแล้ว ยังช่วยปลูกจิตสำนึกของความเอื้ออาทรต่อกันอีกด้วย

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากผลการศึกษาข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน ปตท.สผ. ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานขึ้นในปี 2558 เพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือป้อนสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และในต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการวัดระดับฝีมือแรงงาน National Skills Standards Authority (NSSA)

ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มการสนับสนุนการฝึกรอบรมช่างไฟฟ้าอีกสาขาหนึ่ง เพิ่มเติมจากช่างเชื่อม ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถจัดฝึกอบรมทั้ง 3 สาขาวิชาชีพ รวม 10 ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 299 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ปตท.สผ. สามารถสร้างแรงงานฝีมือด้านเทคนิคเข้าสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมกว่า 600 คน และผู้เข้าวัดระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 150 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


ผู้แทนจาก Ministry of Research and Higher Education ประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชม VISTEC จังหวัดระยอง

คณะผู้แทนของ Ministry of Research and Higher Education ประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองประเทศ

VISTEC เป็นสถาบันวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้งขึ้น