Menu

กิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล

กิจกรรมสาธารณกุศล

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวคิดหลักคือ การสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนผ่านการลงทุนเพื่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การบริจาคจนถึงการดำเนินโครงการเพื่อสังคมระยะยาว

การบริจาคและการช่วยเหลือสังคม

ในปี 2561 การช่วยเหลือสังคมของ ปตท.สผ. ครอบคลุมตั้งแต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศอินโดนีเซีย ผู้ประสบภัยเขื่อนปากเซแตก สปป. ลาว รวมถึงผู้ประสบภัยพายุปาบึกในประเทศไทย จนถึงการบริจาคเพื่อความต้องการพื้นฐาน เช่น สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์แก่สาธารณชนทั่วไป โดยได้บริจาคบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลของรัฐ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสงขลา ในด้านของคุณภาพชีวิต บริษัทสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมเงินสำหรับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวของกำลังกองทัพบกที่พิการ หรือการบริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตให้แก่พนักงานและบริษัทคู่ค้าที่สำนักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้จากสังคม: ภาพรวมและความคาดหวัง

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในอินโดนีเซีย

ปตท.สผ. โครงการอินโดนีเซีย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000 ล้านรูเปียห์ อินโดนีเซียหรือประมาณ 2 ล้านบาท ให้กับ SKK Migas หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรณี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ บนเกาะสุลาเวสี โดยก่อนหน้านี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมกับกลุ่ม ปตท. บริจาคเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 500 ล้านรูเปียห์ อินโดนีเซียหรือประมาณ 1 ล้านบาท ให้กับองค์การกาชาดอินโดนีเซีย (BAZNAS) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างเร่งด่วน


สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับผู้แทน 4 องค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และช่วยเหลือสงเคราะห์คนชราที่ประสบปัญหาทางสังคม


ส่งมอบชั้นล่างของอาคาร Sangha Vihara Sasana Bimarn

ปตท.สผ. โครงการเมียนมา ร่วมกับบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (MOGE) ส่งมอบชั้นล่างของอาคาร Sangha Vihara Sasana Bimarn ณ เจดีย์ Kalein Aung San Daw Shin, Yephyu Township เขตตะนาวศรี ให้แก่ชุมชนเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่ง ปตท.สผ. โครงการเมียนมา ได้บริจาคเงินมากกว่า 27 ล้านจ๊าด สำหรับการก่อสร้าง

สนับสนุนโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

​ปตท.สผ. มอบเงิน 1 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบทุนโครงการสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ซึ่งจะช่วยรองรับผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากทั่วประเทศกว่า 1 ล้านคนต่อปี ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และโครงการแพะเบงกอล

​ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,200 ชุด ให้กับแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในถิ่นทุรกันดาร และโครงการก่อสร้างโรงเรือนแพะพอเพียงสำหรับราษฏรที่ได้รับแพะพระราชทาน การสนับสนุนดังกล่าว เป็นหนึ่งในแนวทางดำเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ

สนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

​ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 3 ล้านบาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ผศ.นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุน ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

ปตท.สผ. และ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,299,500 บาท และ 1,861,500 บาท ตามลำดับ ช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัวของกำลังพลกองทัพบกที่พิการ ซึ่งพิธีมอบเงินจัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพบก

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนปากเซแตกใน สปป.ลาว

ปตท.สผ. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว จำนวนเงินรวม 5 ล้านบาท โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศลของวัดพระบาทน้ำพุ “สายธารน้ำใจส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์”

ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล "สายธารน้ำใจส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์" เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานผู้ร่วมชมคอนเสิร์ตยังได้ร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาให้แก่วัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “20 ปี สถาบันพระปกเกล้า เดิน-วิ่งการกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล”

ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาทสำหรับกิจกรรม "20 ปี สถาบันพระปกเกล้า เดิน-วิ่งการกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล" ที่จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา

มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิรามาธิบดีและสถานสงเคราะห์เด็ก

ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ. มอบเงินจากการจัดกอล์ฟการกุศล ปตท.สผ. ในปี 2561 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จำนวน 1 ล้านบาท มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตเพื่อสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 แสนบาท มูลนิธิเด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 แสนบาท และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 แสน บาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก”

ปตท.สผ. โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา และบริษัทคู่ค้า จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังได้นำน้ำดื่มจำนวน 1,800 ขวด มอบให้นายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่กว่า 11 ศูนย์ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. แพ็คถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุด และมอบเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”


กิจกรรมการบริจาคโลหิต ปตท.สผ. ครั้งที่ 16

ปตท.สผ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ปตท.สผ. ครั้งที่ 16 โดยมีพนักงานกลุ่ม ปตท. และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกันบริจาคโลหิตจำนวน 85,050 ซีซี เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประดิษฐ์อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อผู้ป่วยและคนชรา เพื่อส่งมอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

มอบทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม แก่นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 ทุน และมอบทุนการศึกษาในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ แก่นิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 ทุน