Menu

ภาพรวมและความคาดหวัง


           

ภาพรวมและความคาดหวังในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้ ปตท.สผ. ได้พัฒนากรอบการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสังคมของ ปตท.สผ.

ด้วย ปตท.สผ. มีจุดมุ่งหมายในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นจึงกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เช่น การกำโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมl as รูปแบบ ตังแต่การบริจาคระกอบหลักคือ การสนับสนุนให้ารจัดการการดำเนินงานทางด้สนควารมรับผิดชอบตอสังคกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของทุกพื้นที่ปฏิบัติการ

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสังคมของ ปตท.สผ. ได้กำหนดการดำเนินงานเพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างสังคม โดยแบ่งเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 1. ความต้องการพื้นฐาน 2. การศึกษา 3. สิ่งแวดล้อม และ 4. วัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอันจะนำไปสู่การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่การดำเนินงานของ ปตท.สผ.