Menu

การบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท.สผ.close | open

หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการนำ ปตท.สผ. มุ่งสู่บริษัทที่มั่นคงและยั่งยืนคือ การสร้างและดำรงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสามารถในการบริหารจัดการผลกระทบจากการปฏิบัติงานต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Issue and Stakeholder Management System (ISMS) เพื่อช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสังคมให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งของพื้นที่ปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ โดย ISMS เป็นระบบเชิงรุกที่แนะนำวิธีวิเคราะห์ วางแผน วัดผล และติดตามผลกระทบทางสังคม มุ่งเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคม ISMS จะแสดงให้เห็นถึงการบรรเทาความเสี่ยงทางสังคมโดยการควบคุมผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัท การริเริ่มหรือปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาสังคมตามควร และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

กรอบการดำเนินงานของ ISMS ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน

  • การกำหนดเนื้อหา: การตั้งวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ ระบุรายละเอียดโครงการ รวมถึงบริบททั้งจากภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้
  • การวิเคราะห์: ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการและทำการประเมินความสำคัญเพื่อนำมาพัฒนาแผนการบริหารจัดการ
  • การปฏิบัติ: ดำเนินแผนการการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
  • การประเมินผลโครงการและสื่อสาร: ทำการประเมินผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

ปตท.สผ. สนับสนุนให้ทุกพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดำเนินการนำระบบการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISMS) ไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมตั้งแต่เริ่มโครงการสำรวจและผลิต ตลอดจนถึงการสละหลุม และได้นำ ISMS ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านสังคมทุกโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดตั้งแต่ปี 2558 โดยระบบดังกล่าวได้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเรื่องการจัดการทางด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ปตท.สผ. กำหนดให้ทุกโครงการทบทวนและทำการประเมินความเสี่ยงทางด้านสังคมผ่านระบบ ISMS ในทุกปีอีกด้วย นอกจากนี้พนักงานชุมชนสัมพันธ์จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ทุกเดือนให้กับสำนักงานใหญ่

ตัวอย่างที่ดีของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดย ISMS คือการที่ ปตท.สผ. สามารถระบุกลุ่มประมงที่เป็นผู้นำทางความคิดในพื้นที่ และประเด็นความกังวลที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ส่งผลให้ปตท.สผ. ร่วมกับกลุ่มประมงจัดทำ ”โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู” โครงการเพื่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนบรรเทาผลกระทบ ปัจจุบันกลุ่มประมงนี้เป็นพันธมิตรของบริษัท ในการดำเนินการ “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู” และได้มีการต่อยอดขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในการสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบอาชีพประมงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดำเนินการของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา                                  

เพื่อประเมินความสำเร็จในการบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท.สผ. ได้ทำการสำรวจความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อประเมินระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำผลการสำรวจมาจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันให้ถึงระดับ “สนับสนุน” โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ได้เริ่มทำการสำรวจฯ ในพื้นที่ 3 โครงการหลักในประเทศ ได้แก่ โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา โครงการเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก และโครงการพีทีทีอีพี 1 จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม โดยได้ทำการสำรวจฯ เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น โครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพสาธารณรัฐเมียนมา และโครงการฟรีคลินิก ประเทศอินโดนีเซียในปี 2561

นอกจากนั้น ISMS ยังมุ่งที่จะนำการพิจารณาความเสี่ยงทางสังคมมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมด้วย ISMS จะนำไปสู่การพัฒนาแผนการลดผลกระทบและโครงการพัฒนาสังคม อย่างเหมาะสม ทำให้ ปตท.สผ. สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัทได้อย่างสูงสุด