Menu

การกำกับดูแล การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร

การกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

โครงสร้างการกำกับดูแลที่แข็งแรงและตรวจสอบได้เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ ปตท.สผ. ขับเคลื่อนองค์กรผ่านเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลสูงสุดในการให้คำแนะนำและอนุมัติกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนของการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนนั้น มีคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ทำหน้าที่ในการทบทวนและอนุมัตินโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจัดการประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีภูมิหลังและประสบการณ์หลายด้าน และได้รับการคัดเลือกมาจากหลายกลุ่มงานหรือหน่วยงานเพื่อสร้างความสมดุลในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง ทบทวน และอนุมัติเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัท โครงการต่างๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (business code of conduct) และวาระด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจัดการจะมีการประชุมเกี่ยวกับวาระด้านความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อมอบหมายกลยุทธ์และแนวทาง รวมถึงทบทวนการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ

เพื่อให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Working Team) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหัวหน้างานในหลายหน่วยงาน คณะทำงานนี้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ แผนงาน เครื่องมือ และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน ผลักดันรวมถึงตรวจติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะแนวในการปฏิบัติให้สอดคล้อง ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนถูกสอดผสานไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน แผนกกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อฝ่ายกลยุทธ์องค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แผนกและฝ่ายงานต่างๆ รวมถึงตัวแทนประเทศในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านความยั่งยืน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งภายในและภายนอก ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการจัดการได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยกรอบการกำกับดูแลนี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. จึงตั้งอยู่บนรากฐานของการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต ความท้าทายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันยังสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน