Menu

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา กรอบแนวคิด และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิยามของคำว่า "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" นั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่นิยามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาจากรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Our Common Future (2530) หรือ Brundtland Report) ซึ่งได้ให้คำนิยามไว้ดังนี้ 

"การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนในรุ่นอนาคตต้องประนีประนอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง" โดยประกอบด้วย 2 แนวคิดหลัก ได้แก่

  • แนวคิดเรื่องความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อคนยากจน กล่าวคือการพัฒนาต้องสามารถตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • แนวคิดเรื่องข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและองค์กรทางสังคม กล่าวคือ เทคโนโลยีและองค์กรทางสังคมอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแต่จะต้องถูกจำกัดหรือควบคุมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. จึงตั้งอยู่บนรากฐานของการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต ความท้าทายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันยังสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

กรอบความคิดในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโตของธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว ปตท.สผ. จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน นั่นคือ “Energy Partner of Choice through competitive performance and innovation for long-term value creation” ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในที่สุด

“แบบจำลององค์กรแห่งความยั่งยืน” ของ ปตท.สผ. ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือ High Performance Organization (HPO) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Value Creation - SVC) ความสมดุลในการดำเนินงานทั้ง 3 องค์ประกอบหลักนี้จะช่วยผลักดันให้ ปตท.สผ. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนได้ในที่สุด

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ปตท.สผ. ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ซึ่งถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางความยั่งยืนของโลกและราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์องค์กร