Menu

การกำกับดูแล การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กร

การกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Council) เป็นผู้กำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน มีหน้าที่ในการกำหนดและทบทวนทิศทางการดำเนินงาน การอนุมัติแนวทางและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Working Team) เป็นผู้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ แผนงาน การติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสื่อสารกับคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการอนุมัติเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Council) ประกอบไปด้วยผู้บริหารผู้มีภูมิหลังและประสบการณ์หลายด้าน และได้รับการคัดเลือกมาจากหลายกลุ่มงานหรือหน่วยงานเพื่อสร้างความสมดุลในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรตลอดจนช่วยให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กรสำเร็จลุล่วง บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Working Team) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงาน คณะทำงานนี้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ แผนงาน เครื่องมือ และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะแนวในการปฏิบัติให้สอดคล้อง ตลอดจนรายงานผลงานให้กับคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน