Menu

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


นายพงศธร ทวีสิน
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ความยั่งยืน นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนตัวตนของ ปตท.สผ. ผ่านวิสัยทัศน์ “Energy Partner of Choice through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creation” เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ ปตท.สผ. สร้างความเจริญเติบโตด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้กลยุทธ์ Expand และ Execute ดังนั้น การเติบโตอย่างยั่งยืนจึงมิได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายของ ปตท.สผ. เท่านั้น แต่ยังเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกด้วย

ในปัจจุบันที่โลกต้องเผชิญกับความท้ายทายในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญตามหลักสากลของสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ข้อโดยสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals - SDGs) รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจ  ปตท.สผ. ในฐานะพลเมืองโลกที่ดี (good global citizen) จึงได้นำประเด็นสำคัญรวมถึงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท และพยายามที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างผลกระทบในเชิงบวก

ความยั่งยืน สามารถตีความได้ในหลายมุมมอง สำหรับ ปตท.สผ. เรามีกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยยึดหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การเติบโตทางธุรกิจ การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชมและสังคม โดยบริษัทได้พัฒนาการดำเนินงานในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นได้จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) การติดอันดับผู้นำระดับ ‘A’ จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Carbon Disclosure Project - CDP) เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าว ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นหลักการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ การปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPO) เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกหน่วยธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) เพื่อการกำกับดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Value Creation - SVC) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรตามปณิธานในการเป็น “Energy Partner of Choice” ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. สามารถชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสะท้อนผ่านการประเมินและถูกจัดลำดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันระหว่างประเทศ รวมถึงการได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ในขณะเดียวกัน เราเชื่อว่าศักยภาพของเราในการดำเนินธุรกิจพลังงานจะสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ ปตท.สผ. มองการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ร่วมทุน ลูกค้า คู่ค้า รัฐบาล คู่แข่ง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมนี้ บริษัทได้พยายามสร้างแนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนผ่านทุกๆกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่พันธมิตรของเราไปพร้อมกัน

สำหรับก้าวต่อไปในอนาคต ปตท.สผ. ได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะสอดผสานกลยุทธ์ความยั่งยืนไว้ในการดำเนินงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและอยู่ภายใต้กรอบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท สุดท้ายนี้ เราจะมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตของธุรกิจด้วยแนวทางแห่งความยั่งยืนและก่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป