Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

Social Showcase 2

11 พ.ค. 2560

หลักสูตร Accelerated Development Program (ADP)

หลักสูตร Accelerated Development Program จัดทำขึ้นเพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานจบใหม่สายเทคนิค ด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมการเจาะ วิศวกรรมหลุมเจาะ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ และสร้างเน็ตเวิร์คเพื่อเอื้อต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต การเตรียมความพร้อมในหลักสูตรนี้จะช่วยเร่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมให้กับนักศึกษาจบใหม่เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเองโดยเร็วที่สุด หลักสูตร ADP นอกจากจะช่วยเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพในการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแล้ว ยังปลูกฝังค่านิยมหลัก “EP SPIRIT” ของ ปตท.สผ. ในกระบวนการคิด การทำงาน และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกันและขับเคลื่อน ปตท.สผ. ไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจอีกด้วย

ความสำเร็จของหลักสูตร ADP สามารถวัดได้จากการลดระยะเวลาการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจบใหม่ให้สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเองจาก 10 ปีเป็น 8 ปี