Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

Social Showcase 1

23 พ.ค. 2560

โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และชุมชนตำบลหนองตูม ร่วมกันดำเนินโครงการนำก๊าซธรรมชาติส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ ณ ฐานผลิตหนองตูม-เอ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนแทนการเผาทิ้ง อันเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ “โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากชุมชนตำบลหนองตูมส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้ก๊าซหุงต้มปริมาณมากในการประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อการส่งออก

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ติดตั้งระบบการส่งก๊าซ และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบ (Associated Gas) ที่ฐานผลิตน้ำมันหนองตูม-เอ ให้แก่สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด ในราคาที่ต่ำกว่าก๊าซหุงต้ม (LPG) อันเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน การสร้างรายได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

การดำเนินโครงการ

ฐานผลิตหนองตูม ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เริ่มผลิตน้ำมันดิบตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยผลิตน้ำมันดิบสะสมรวม 2,361,651 บาร์เรล และก๊าซธรรมชาติสะสมรวม 8,402 ล้านลูกบาศก์ฟุต มีอัตราการผลิตในปัจจุบัน แบ่งเป็นน้ำมันดิบวันละ 286 บาร์เรล และก๊าซธรรมชาติวันละ 1.787 ล้านลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้ โครงการนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 สู่ชั้น บรรยากาศ ปีละกว่า 5,000 ตัน

ขอบเขตการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย การดำเนินการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะทาง 1 กิโลเมตรจากแหล่งน้ำมันดิบหนองตูมมายังศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลหนองตูมขนาดพื้นที่ 12 ไร่ ซึ่งมีการสร้างโรงเรือนเพื่อใช้ทอดผลิตภัณฑ์จำนวน 4 โรง เตาทอดผลิตภัณฑ์จำนวน 240 เตา การติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และการเดินท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ในการทอดผลิตภัณฑ์ ด้วยงบประมาณ 50 ล้านบาท ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อจากฐานผลิตหนองตูม-เอ มายังศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลหนองตูม ตามแผนภาพด้านล่าง

ปตท.สผ. ดำเนินการวัดปริมาณก๊าซจากการอ่านค่าของเครื่องวัดปริมาณก๊าซที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานีวัดปริมาณก๊าซ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ในการตรวจวัดและบันทึกปริมาณก๊าซ ซึ่งการดำเนินการตรวจสอบและปรับเทียบความถูกต้องในการอ่านค่าจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด ร่วมสังเกตการณ์เป็นประจำทุกเดือน

แผนที่ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลหนองตูมและฐานผลิตหนองตูม

โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง ชุมชนตำบลหนองตูมสามารถแปรรูปผลผลิตการเกษตร ได้แก่ กล้วย ฟักทอง มัน และเผือก ได้ถึง 60 ตันต่อวัน โดยการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ 50

สำหรับการบริหารจัดการศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลหนองตูมนั้น กลุ่มชุมชนในพื้นที่จำนวน 33 ครัวเรือน ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด ขึ้น

การลดต้นทุนและการสร้างรายได้ (Social Cost Saving and Revenue Generating)

โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อมถือเป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม (Creating Shared Value: CSV) อย่างแท้จริง โดยในปี 2559 ปตท.สผ. มีรายได้จากการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มสหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด จำนวน 6.0 ล้านบาทหรือ 177,228 ดอลลาร์สหรัฐ โดยที่กลุ่มสหกรณ์ฯ สามารถลดค่าก๊าซได้กว่า 10 ล้านบาทหรือ 314,208 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซหุงต้มถังใหญ่)

การประชาสัมพันธ์โครงการ

ปตท.สผ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อมในหลายช่องทางทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิ จดหมายข่าว รายงานความยั่งยืน หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์และวิทยุ การเยี่ยมชมพื้นที่ เป็นต้น

จากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป