Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

การฟื้นฟูผืนป่าเพื่อใช้ในการดูดซับคาร์บอนอย่างยั่งยืน

23 มี.ค. 2558

ปตท.สผ. ได้ดำเนินโครงการ “ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน” เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2556 – 2563 ซึ่งในช่วง 4 ปีแรก ปตท.สผ. จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่เคยเป็นป่าไม้และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าปีละ 50,000 ไร่ (หรือ 8,000 เฮกเตอร์) และในทุกแปลงปลูกจะมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีการติดตามตรวจวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อนำมาใช้คำนวณหาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได้ โดยภายหลังจากที่ดำเนินการปลูกป่าครบทั้ง 200,000 ไร่ และต้นไม้ทั้งหมดเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว คาดว่าจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 620,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้นำพื้นที่ปลูกป่าบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปเมื่อปี 2556 เข้าร่วมโครงการต้นแบบลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อที่จะยืนยันปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการดำเนินการปลูกป่า และพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจขึ้นในประเทศด้วย