Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยเครื่องมือ NEBA

11 พ.ค. 2560

ในปี 2559 ปตท.สผ. นำเครื่องมือวิเคราะห์ผลประโยชน์สุทธิต่อสิ่งแวดล้อม (Net Environmental Benefit Analysis-NEBA) มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสุทธิที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผลมาจากโครงการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การประเมินนี้ทำให้สามารถจัดทำมาตรการและคัดเลือกแนวทางการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยทางเลือกที่มีผลประโยชน์สุทธิมากที่สุดจะถูกคัดเลือกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง อีกทั้งยังใช้เครื่องมือวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อพิจารณาแนวทางที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดสำหรับกิจกรรมการรื้อถอนแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัทด้วย