Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

การแสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติเพื่อพลังงานสะอาดของสังคม

23 มี.ค. 2558

ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งช่วยให้สังคมและภาคอุตสาหกรรมมีทางเลือกในการใช้พลังงานที่สะอาด นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่ดีกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆอีกด้วย ปตท.สผ. จึงเล็งเห็นว่าก๊าซธรรมชาติเป็นโอกาสทางธุรกิจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สะอาด มาเป็นทางออกในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน