Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

การลดก๊าซเรือนกระจกในการขนส่ง

11 พ.ค. 2560

ปตท.สผ. ได้มีการดำเนินโครงการ Marine Green Logistics ตั้งแต่ปี 2556 โดยได้มีการนำเรือที่ใช้เทคโนโลยีระบบเครื่องยนต์ที่มีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงมาใช้งาน มีการกำหนดและควบคุมความเร็วเรือในอัตราที่เหมาะสม มีการวางแผนการขนส่งและกำหนดเส้นทางเรือที่เหมาะสม มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมและเฝ้าติดตามการใช้เรือและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีระบบ Real-time Vessel Tracking System มาใช้งาน รวมถึงได้ร่วมมือกับผู้รับเหมาในการดำเนินการโครงการ Vessel Fuel Efficiency Program ของเรือแต่ละลำ

ผลการดำเนินการในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 พบว่า ปตท.สผ. สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเรือลง 1.4 ล้านลิตร หรือประมาณ 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 45,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอีกด้วย