Menu

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย SSHE

วิสัยทัศน์และพันธกิจความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE)

วิสัยทัศน์

ปตท.สผ. มุ่งสู่การเป็นพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจพลังงาน โดยจะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ รวมทั้งมีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 • เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของบุคลากร และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะย่าว
 • แสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร โดยปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
 • เตรียมพร้อม และตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ในระดับสูงสุด โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยฯ ของบุคลากรและผู้รับเหมา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • มีผลดำเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

นโยบาย

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ยึดถือความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นค่านิยมหลักขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต สุขภาพของบุคลากรและชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงวัฏจักรของธุรกิจ รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ และมีวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับสูงสุดอยู่ในสำนึกของบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ปตท.สผ. มีนโยบายดังนี้

 • มุ่งมั่นที่จะสร้างและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในระดับสูงสุด โดยเน้นความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยฯ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้รับเหมา โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
 • กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ เพื่อการพัฒนาการจัดการด้าน ความปลอดภัยฯอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในระดับชั้นนำ
 • ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
 • บริหารการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับเหมา ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดความปลอดภัยฯ ของบริษัท
 • เสริมสร้างให้บุคลากรและผู้รับเหมาเข้าใจหน้าที่และสิทธิในการหยุดปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ไม่ปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามาตรฐานการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยเรียนรู้จากอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • เตรียมทรัพยากร ดำเนินการอบรม และซักซ้อมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงานให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิผล
 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

ทั้งนี้บุคลากรของ ปตท.สผ. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงระดับพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติการและผู้รับเหมามีเจตนาร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม