Menu

ความสำเร็จที่ผ่านมา

ความสำเร็จที่ผ่านมา

ปตท.สผ. มีการวางระบบและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE MS) ที่ดี, ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ และปรับปรุงมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายให้สถิติอุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ (Target Zero) ด้วยการทำกิจกรรมและการรณรงค์ต่างๆ ซึ่งในปี 2560 บริษัทประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้

ความสำเร็จทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 • มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการดีเด่นหรือ Top quartile ทั้งทางด้านสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) และสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) เมื่อเทียบกับสถิติขององค์กรผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers - IOGP) ของปี 2559
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสะสมได้ 2.6% เมื่อเทียบกับปี 2555
 • ได้รับคะแนนจากผลการสำรวจวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ 4.16 คะแนน
 • ประสบความสำเร็จในการฝึกซ้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ เช่น การฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับกรณีการเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก (Mass Casualty Exercise) ในโครงการเอส 1

ประกาศนียบัตรในการบริหารจัดการ

 • ISO 14001: 2015 ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศ: โครงการอาทิตย์, โครงการบงกชเหนือ, โครงการบงกชใต้, โครงการเอส 1, โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม
ต่างประเทศ: โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง
 • BS OHSAS 18001:2007 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายในประเทศ: โครงการอาทิตย์, โครงการบงกชเหนือ, โครงการบงกชใต้, โครงการเอส 1, โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม
ต่างประเทศ: โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง
 • ISO 22301:2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา

รางวัลที่ได้รับในมาตรฐานสากล

 • ได้รับการจัดอันจาก CDP ให้เป็นผู้นำระดับโลกด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (Water A List Award)
 • รางวัล Asia’s Best Environmental Responsibility จากนิตสาร Corporate Governance Asia
 • รางวัลรองชนะเลิศ สาขาการสื่อสารจากการประกวด Duty of Care Awards 2017 จากมูลนิธอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส
 • ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme – LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รางวัลจากรัฐบาล • ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน
 • ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: ใบประกาศเกียรติคุณ อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทองแดง จากกระทรวงแรงงาน
 • ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยท่าเรือสากล โดยกรมเจ้าท่า
 • ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: EIA Monitoring Award ระดับดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Incident Management System (IMS) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Emergency Information Management System (EIMS) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • รางวัลดีเด่นบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม: Enterprise Change, SSHE and Project Management Platform for Oil and Gas (ECSPM) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย