Menu

ความสำเร็จที่ผ่านมา

ความสำเร็จที่ผ่านมา

เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลที่โครงการมอนทาราเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรไม่สามารถละเลยได้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อผลักดัน ปตท.สผ. ให้สามารถเติบโตเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชียตามวิสัยทัศน์องค์กรที่กำหนดไว้ ปตท.สผ. ได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ  ให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ โดยมีเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Target Zero)

ในปี 2554 ปตท.สผ. ได้ปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตและได้มีการจัดตั้งหน่วยงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ อย่างเป็นเลิศ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กรและก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มสมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ โดยในปี 2554 มีการจัดทำ โครงการปฏิรูปความปลอดภัยฯแบบก้าวกระโดด (Step Change in SSHE Program) บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า ทุกอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ เพราะค่านิยมหลักของ ปตท.สผ. คือ การคำนึงถึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ถูกนำไปยึดปฏิบัติกับทุกหน่วยงานของ ปตท.สผ. ซึ่งมีพันธสัญญาร่วมกันสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (LTI-Free Organization)

โครงการปฏิรูปความปลอดภัยแบบก้าวกระโดดเป็นแผนปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่และและถูกปรับปรุงจากแผนที่มีอยู่เดิม โดยปกติจะมีการการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัย (SSHE Moment) ก่อนเริ่มต้นการประชุมทุกครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยฯ แก่พนักงาน และผู้รับเหมาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ทบทวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ทั้งในส่วนของบุคคลและกระบวนการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและผู้รับเหมา ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับสมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ มาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ. มี SSHE เป็นค่านิยมหลักในการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดปลอดภัย จึงปรับปรุงโครงสร้างตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยฯ ในเดือนตุลาคม 2554 เพื่อเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงาน โดยการปรับเพิ่มตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมและกระบวนการผลิต (Process Safety) และการจัดทำตัวชี้วัดในทั้ง 2 มิติ คือ ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicators) และตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicators) สำหรับความปลอดภัยในส่วนบุคคล (Personal Safety) และความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมฯ นอกจากนี้  ปตท.สผ. แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยฯ (SSHE Line Partners) เพื่อทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยฯ และเป็นผู้ประสานหลักในการสื่อสารประเด็นด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 ปตท.สผ. ได้จัดทำการวัดระดับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย โดยอ้างอิงจากรูปแบบวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของสมาคมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ โดยผลการวัดระดับวัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 (จากมาตราส่วน 1-5) หรืออยู่ในระดับ Calculative ซึ่งผลจากการวัดนี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อจัดทำแผนงานในการยกระดับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ระดับที่ 4 หรือ Proactive 

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพนักงานในทุกระดับ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดมา ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (LTI-free organization) ปตท.สผ. ยังคงดำเนินงานตามโครงการปฏิรูปความปลอดภัยแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง และมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งถือเป็นงานที่ไม่สามารถละเลยได้ พันธสัญญาและความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จ เพื่อให้พนักงานทุกคนมาทำงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวัน

ต่อมาในปี 2557 ปตท.สผ. ได้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Strong SSHE Culture for SSHE Excellence Roadmap) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นด้านภาวะความเป็นผู้นำและภาระความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ วัฒนธรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี และความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของพนักงานและผู้รับเหมา ผ่านกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดตั้งแบบจำลองการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ (SSHE Operating Model) และการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) และด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) เพื่อนำไปกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนต่อไป

ในปี 2558 องค์กรได้มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและด้านอาชีวอนามัย ด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน การติดตามและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวชี้วัดด้านอาชวอนามัยก็ได้มีการกำหนดและรายงานเป็นประจำ จากแนวโน้มความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกในช่วง 2-3 ปีผ่านมา ปตท.สผ. ได้กำหนดและวางแผนงานรองรับและตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติในเชิงรุก เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจขององค์กร และได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ที่ได้มีการทบทวน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ  

ในปี 2559 กิจกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) และความปลอดภัยของบุคคล (Personal Safety) เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินงาน รวมทั้งปราศจากอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง (Major Accident Event หรือ MAE) กิจกรรมด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่ได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ การฝึกอบรมมาตรฐานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) และการพัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงอิเล็กทรอนิกส์ (e-MOC) การสำรวจการรั่วไหลจากอุปกรณ์การผลิตและเจาะ (Loss of Primary Containment Survey) และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น นอกจากนี้ การยกระดับผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบุคคลผ่านกระบวนการปรับปรุงระบบการจัดการอุบัติการณ์ การพัฒนาระบบการจัดการผู้รับเหมา การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ และการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย ก็สามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้จำนวนการรั่วไหลจากอุปกรณ์การผลิตและขุดเจาะ และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับปี 2560 กิจกรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและยกระดับผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ได้แก่ 4L (หรือการพัฒนาการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ ภาวะความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย การขนส่งทางบก การรั่วไหลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารเคมี และกิจกรรมการยก) และการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในองค์กร นอกจากนี้ การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับภาวะวิกฤติก็เป็นอีกกิจกรรมที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติการณ์ในอนาคต