Menu

ความสำเร็จที่ผ่านมา

ความสำเร็จที่ผ่านมา

ที่ ปตท.สผ. เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอุบัติการณ์นั้นสามารถป้องกันได้และเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายให้สถิติอุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ (Target Zero) ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ข้อความเหล่านี้ยังคงได้รับการสื่อสารและเน้นย้ำตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน

ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้รับเหมาในทุกกระบวนการดำเนินการ อีกทั้งมีนโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Management System) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้

ความสำเร็จทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 • สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) มีผลการประเมินอยู่ในระดับชั้นนำ (Top quartile) และสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจากการทำงาน (TRIR) มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่สอง (2nd quartile) เมื่อเทียบกับสถิติขององค์กรผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers - IOGP) ของปี 2560
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสะสมได้ 7.2% เมื่อเทียบกับปี 2555
 • บรรลุเป้าหมายสถิติการเจ็บป่วยจากการทำงาน (Total Recordable Occupational Illness Rate – TROIR) เป็นศูนย์

เข้มงวดต่อมาตรฐานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 • ในปี 2561 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานเชิงรุก เช่น การสำรวจการรั่วไหลจากกระบวนการผลิต (Loss of Primary Containment Survey), การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจและเน้นย้ำความรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อความปลอดภัยในกระบวนการผลิตผ่านการดำเนินงานตามแผนงาน “My Barrier”.
 • จากผลการสำรวจด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ครั้งล่าสุดในปี 2560 พบว่าบริษัทมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 4.16 ที่ระดับเอาใจใส่อย่างจริงจัง (Proactive) จากระดับสูงสุดคือ 5 คะแนน และได้กำหนดเป้าหมายวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ว่าจะอยู่ในระดับสูงสุดคือระดับ 5 เป็นระดับที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ภายในปี 2563 เพื่อยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ให้ดียิ่งขึ้น
 • พัฒนาแผนบริหารจัดการความปลอดภัย 4Ls อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานยกเคลื่อนย้ายวัสดุและการตกหล่น (Lifting and Dropped Object) การขนส่งทางบก (Land Transportation) การรั่วไหล (Leakage) และการควบคุมดูแลหน้างาน รวมถึงการสื่อสารถึงอันตรายในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Leadership) เพื่อส่งเสริมการจัดการอันตรายและความเสี่ยง รวมทั้งสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทบทวนแผนการรับมือต่อเหตุการณ์หกรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ประกาศนียบัตรในการบริหารจัดการ

 • ISO 14001: 2015 ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศ: โครงการอาทิตย์, โครงการบงกชเหนือ, โครงการบงกชใต้, โครงการเอส 1, โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม
ต่างประเทศ: โครงการซอติก้า ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง
 • BS OHSAS 18001:2007 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายในประเทศ: โครงการอาทิตย์, โครงการบงกชเหนือ, โครงการบงกชใต้, โครงการเอส 1, โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดระนอง
 • ISO 45001:2018 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา

 • ISO 22301:2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม: จังหวัดสงขลา

รางวัลที่ได้รับในมาตรฐานสากล

รางวัลจากรัฐบาล