Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

Good Corporate Governance Rating อยู่ในระดับ “ดีมาก"

20 ธ.ค. 2549

ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด หรือ ทริส มาประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ( Good Corporate Governance Rating ) เป็นครั้งที่สองนั้น ทริสได้แจ้งผลให้ทราบแล้วว่า ปตท.สผ. ได้คะแนนรวม 8.31 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก”