Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล "The Asset Corporate Governance Awards 2008"

15 ม.ค. 2552

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล The Asset Corporate Governance Awards 2008 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง เพื่อให้รางวัลแก่บริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม และมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล สำหรับบริษัทของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้มี 5 บริษัทด้วยกัน ได้แก่ บมจ.ปตท., ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ ปตท.สผ.