Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น

25 ส.ค. 2550

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น” หรือ Shareholders’ Awards รางวัล Shareholders’ Awards จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่เกียรติคุณของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน์ รวมทั้งทำหน้าที่อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์