Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

SET Awards 2011

22 ธ.ค. 2554


ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นจากงาน SET Awards 2011 ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินการธนาคาร ภายใต้แนวคิด Empowering the Thai capital market towards regional leadership เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่ง 2 รางวัลดีเด่น ที่ปตท.สผ. ได้รับในครั้งนี้ คือ

รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการพิจารณารางวัลเป็นไปตามการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2549 โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards รวม 4 ครั้ง ในปี 2003, 2004, 2008 และ 2009 (ปี 2007 ไม่มีการจัด SET Awards) โดยในปี 2549 ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปีที่สองติดต่อกัน

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ CEO ที่มีความเป็นผู้นำดีเด่นที่นำพาองค์สู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี โดยคุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น 1 ใน 6 CEO ที่ได้รับเกียรตินี้ด้วย