Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล RobecoSAM Gold Class Sustainability Award ประจำปี 2560

19 ม.ค. 2560

ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร และได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นปีแรกของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกัน   พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัล RobecoSAM Gold Class Sustainability Award ประจำปี 2560 สำหรับผลงานด้านความยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย

RobecoSAM ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่างๆทั่วโลกมากกว่า 60 อุตสาหกรรม โดยในแต่ละปีจะมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมการคัดเลือกมากกว่า 3,500 บริษัท  โดยการประเมินจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   โดยในแต่ละปีจะมีการจัดทำหนังสือ Sustainability Yearbook ซึ่งจะมีภาพรวมของผลการดำเนินงานของ 15% ของบริษัทที่มีความโดดเด่นทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผ่านการประเมินผลงานจาก DJSI   และมีการแบ่งเกณฑ์รางวัลเป็น 3 ระดับได้แก่ระดับ ทอง หรือ RobecoSAM Gold Class (คือต้องมีคะแนนอยู่ในช่วง 1 % ของบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุด) ระดับเงิน RobecoSAM Silver Class และ ระดับบรอนซ์ หรือ RobecoSAM Bronze Class  ทั้งนี้ ในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ถูกรับเลือกให้ได้รับรางวัลระดับ Gold Class ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน