Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Environment Award ประจำปี 2555

10 พ.ค. 2555


ณนาวี อนันต์รักสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการบงกช เป็นตัวแทนของผู้บริหาร ปตท.สผ. เข้ารับรางวัล Environment Award จาก Sir Robert Wilson ประธานของ BG ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ Victoria and Albert ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ผู้ร่วมทุนโครงการบงกช เสนอชื่อ ปตท.สผ. เข้าร่วมประกวดในนามบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตบนพื้นที่โครงการบงกช (Environmentally Responsible Produced Water Management) สำหรับปีนี้ มีบริษัทคู่ค้าของ BG Group เข้าร่วมประกวด 121 บริษัททั่วโลก

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 รางวัลอันทรงเกียรติ BG Group Chairman’s Awards เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกิจกรรมความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) ที่ได้พิสูจน์แล้วผ่านทาง BG Group และ Partner

ปัจจุบันรางวัลนี้แบ่งออกเป็น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ การดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety performance) ประสิทธิภาพในกิจกรรมด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม (HSSE effectiveness) ความเที่ยงตรงของโครงการ (Asset integrity) สุขภาพ (Health) การดำเนินงานด้านสังคม (Social performance) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ (Climate Change)

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่ ปตท.สผ. ได้รับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลก ในศักยภาพของการบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวปฏิบัติภายใต้หลักการ SSHE