Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ PTT Group OpEx Award 2013 ประเภท “Best Practice Sharing”

8 มี.ค. 2556นายสมชาย มโนภินิเวศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการซัพพลายเชน และเทคโนโลยี เป็นตัวแทน ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลอันดับที่ 1 จากBest Practice Sharing และในฐานะบริษัทที่มี Benefit Value มูลค่าสูงสุด จากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล PTT Group OpEx Award 2013 ณ บริษัท พีทีที่ โกลบอล เคมิคอล สำนักงานจังหวัดระยอง
ด้วยความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) ซึ่งได้รับความร่วมมือของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลเพิ่มเติม 2 รางวัล คือ

รางวัลโครงการยอดเยี่ยม Bronze จากการส่งโครงการ “Adaptive Provisional Simplification of Bongkot locked-in potential (Temporary Condensate Debottleneck Project )” โดยนางสาว ภัทริน ฉัตรวโรดม เป็นตัวแทนพนักงานเข้ารับรางวัลดังกล่าว

รางวัล Zero Unplanned Shutdown Award จากการดำเนินงานของโครงการอาทิตย์โดยปราศจากการหยุดการผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน

รางวัลทั้ง 3 รางวัลข้างต้น แสดงการพัฒนาในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellence) ที่เป็นหลักสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพของปตท.สผ.ในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน