Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

“ปตท.สผ.ได้รับรางวัลดีเด่น EIA Monitoring ประจำปี 2552”

18 ส.ค. 2553

โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ( PSB )  จ.สงขลา ของ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2552 ( EIA Monitoring Award 2009 ) จากคุณมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดงานดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง