Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ เชิดชูคุณธรรม-จริยธรรม-ซื่อสัตย์

14 ส.ค. 2556


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ ประจำปี 2555 (NACC Integrity Awards 2012) จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 องค์กรชั้นนำของประเทศไทยให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจากหน่วยงานทั้งหมด 66 ราย

รางวัลดังกล่าว ป.ป.ช. ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจในการเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยม ในการบริหารองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบสังคมส่วนรวม

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กล่าวในนามของบริษัทว่า ปตท.สผ. มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการกระตุ้น ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในสังคม นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าเกณฑ์การพิจารณาครั้งนี้มีความเข้มงวดมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ ปตท.สผ. ได้ดูแลเอาใจใส่และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว ภายใต้ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือ “CG&BE” อันเป็นนโยบายสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

CG&BE กล่าวถึงหลักการในการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการของ United Nation Global Compact รวมถึงเป็นประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน และดูแลผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เคารพและปฏิบัติตามหลักนิติธรรมโดยมีการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รัดกุม ยุติธรรม และทันต่อสากลสมัย ซึ่งในทุก ๆ เรื่องจะมีกลไกและกระบวนการในการจัดการในแต่ละมิติ เช่น

ด้านเศรษฐกิจ สร้างมาตรฐานการกำกับดูแลและบริหารองค์กรควบคู่ไปกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน เช่น โครงการธนาคารปู, โครงการเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาดอยแม่สลอง และโครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้านสังคม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนเพื่อสร้างความอย่างยั่งยืน เช่น โครงการรักษ์เพื่อนบ้าน, โครงการทุนการศึกษา, โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่, โครงการปลูกฝังวินัยจราจรในชุมชน, โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสงขลา เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำการบริหารจัดการดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศตามกำหนดกฎหมายและมาตรฐานสากล เช่น

โครงการนำก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
การติดตั้ง Heat Recovery Steam Generator ซึ่งสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ 135,848 ล้านบีทียูต่อปี หรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 70,000 ตันต่อปี
การติดตั้ง Cooling Pad ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 21,600 kWh ต่อเดือน หรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 400 ตันต่อปี
การอนุรักษ์ผืนป่ามรดกไทย มรดกโลกซึ่งดำเนินโครงการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง และดงพญาเย็นเขาใหญ่ รวมถึงสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งและนกเงือก
การปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กว่า 37,620 ไร่
ด้านกฎหมายและหลักนิติธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด จริงจัง และจัดให้มีหน่วยงานกลาง “ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ รวมถึงกำหนดให้มีกระบวนการคุ้มครองผู้เกี่ยวข้อง (Whistleblower Policy)

ด้านการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปตท.สผ. ได้สมัครเข้าร่วม UN Global Compact ตั้งแต่ปี 2554 และ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและหลักการอื่น ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการรายงานการนำ 10 หลักการของ UN Global Compact ไปปฏิบัติต่อ UN เป็นประจำทุกปี
ด้านการเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้จัดตั้งแผนกส่งเสริมองค์กรสัมพันธ์ (Issue and Stakeholder Management) เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบและพัฒนา ตลอดจนจัดทำคู่มือเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Manual) ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรฐาน AA1000SES ขององค์กร Account Ability
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. นำแนวทางของสากล มาประยุกต์ใช้ในทุกหน่วยธุรกิจ เช่น ISO14001, OHSAS18001, Climate Change Policy นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้กำหนดนโยบายให้ทุกโครงการจะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ (EIA) โดยไม่คำนึงว่าจะมีการกำหนดในกฎหมายหรือไม่
ปัจจุบัน ปตท.สผ. อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ Clean Development Mechanism (CDM) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) รวมถึงการจัดเตรียมระบบเพื่อขอการรับรอง ISO14064-1 ต่อไป
นายเทวินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า NACC Integrity Award 2012 นี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกย้ำให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมของ ปตท.สผ. และช่วยทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า ปตท.สผ. ได้ดำเนินธุรกิจในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่ว่า “ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว