Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25 พ.ย. 2558

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเกิน 1 แสนล้านบาท จากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จากงาน SET Awards 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินการธนาคาร

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ตลท. ว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินบริษัทจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

ก่อนหน้านี้ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 2 ปีซ้อน ในปี 2556 และ 2557