Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Best IR in Energy Sector 2013

10 ธ.ค. 2556


ปตท.สผ.ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน (Best IR in Energy Sector 2013) ร่วมกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)ในงาน The IR Magazine Awards & Conference South East Asia 2013 จากนิตยสาร IR Magazine ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

รางวัล Best IR in Energy Sector 2013 จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลการด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดดเด่น โดยการพิจารณาจากกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดงานประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใส และถูกต้องอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่มีประสิทสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 370 คน จากทั่วภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้คัดเลือกจากการพิจารณาการจัด