Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Values 2012 ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์ 401,875 ล้านบาท สูงสุดในประเทศไทย

14 ก.ย. 2555

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายพงศธร ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานพัฒนาและวิศวกรรม เป็นผู้แทนรับรางวัล Thailand’s Top Corporate Values 2012 ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์ 401,875 ล้านบาท สูงสุดในประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 2 ปีซ้อน รางวัลดังกล่าวเป็นผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการวัดด้วยเครื่องมือแบบบูรณาการ ทั้งหลักการทางบัญชี การเงิน และการตลาด เครื่องมือนี้ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ Corporate Brand Success Valuation” หรือ CBS Valuation ทำการประเมินค่าแบรนด์องค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินและทำการจัดอันดับแยกตามหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ รางวัลนี้นับเป็นสิ่งชี้วัดความไว้วางใจที่สังคมมอบให้แก่ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรลียมชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นที่จะแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย พร้อมจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน ปตท.สผ. จะเร่งพัฒนาแบรนด์ขององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรไทยในอนาคต