Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2014 ครั้งที่ 11

1 ธ.ค. 2557


ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2014 ครั้งที่ 11 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินการธนาคาร เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งในปีนี้ ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (SET Award of Honor: Top Corporate Governance Report Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน โดยการพิจารณารางวัลเป็นไปตามการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนี้ถึง 10 ครั้ง ระหว่างปี 2546 – 2557

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Investor Relations Awards) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร นับตั้งแต่การให้ความสำคัญและสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการจัดกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ปตท.สผ. ได้รับรางวัลในด้านนี้