Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.ได้รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

12 ธ.ค. 2557


ปตท.สผ.ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์สนับสนุนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 2557 เป็นปีแรก จากนิตยสาร IR Magazine ในงาน The IR Magazine Awards & Conference South East Asia 2014 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

รางวัลดังกล่าว มอบให้กับบริษัทที่มีผลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาจากกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ นับตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้องและโปร่งใส ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ นักลงทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนการ จัดกิจกรรมการจัดงานประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ รวมทั้งการให้ความสำคัญและสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกและพิจารณาจากกลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์มากกว่า 400 คน จากทั่วภูมิภาคเอเชีย