Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์และด้านนวัตกรรมดีเด่นในงาน SET Awards 2017

28 พ.ย. 2560

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในงาน SET Awards 2017 ซี่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้ 

1) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร นับตั้งแต่การให้ความสำคัญและสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการจัดกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

2) รางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative Company Awards) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการให้บริการ (Services) หรือด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) หรือตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (Business Model) และการบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อบริษัท อุตสาหกรรม รวมถึงประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากระบบบริหารงาน ECSPM: Enterprise Change, SSHE and Project Management Platform ที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบและอุปกรณ์การผลิต ช่วยในการบริหารโครงการได้มากกว่า 100 โครงการในเวลาเดียวกัน