Menu

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสียใน ปตท.สผ.

ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทนั้น มีการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ และยังเป็นไปตามหลักการจัดการของเสียตามลำดับขั้นดังรูปด้านล่าง โดยให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด โดยการไม่ทำให้เกิดของเสีย (remove) การลดปริมาณการเกิดของเสีย (reduce) เป็นลำดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาการใช้ซ้ำ (reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) การนำวัสดุมีค่าหรือพลังงานกลับคืน (recovery) การบำบัดเพื่อลดความเป็นอันตราย (treat) และการกำจัดของเสีย (disposal) ในลำดับถัดมา

ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีเป้าหมายที่จะไม่นำของเสียอันตรายไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบภายในปี 2563 (Zero hazardous waste to landfill) เพื่อลดผลกระทบและภาระรับผิดชอบในการจัดการของเสียด้วยวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย และต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนในเรื่องการใช้ทรัพยากร หรือนำวัสดุใช้แล้วกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นการลดการเกิดของเสียได้อีกด้วย

นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังจัดให้มีการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการของเสียภายในพื้นที่โครงการของบริษัท รวมถึงบริษัทผู้รับบำบัดและกำจัดของเสียอย่างสม่ำเสมออีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท