Menu

การจัดการการหกรั่วไหล

การจัดการการรั่วไหล

ปตท.สผ. วางแผนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์หกรั่วไหลตามหลักการของระบบบริหารจัดการและการสั่งการภาวะฉุกเฉิน (Incident Management and Command System) ซึ่งเป็นระบบที่มีส่วนช่วยในการกำหนดโครงสร้างองค์กรในการตอบสนองและระบบบริหารจัดการเหตุการณ์หกรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทำข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานตอบสนองภาวะฉุกเฉินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถจัดการเหตุการณ์หกรั่วไหลที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

ปตท.สผ. ได้พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการการหกรั่วไหลให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดหลักในการตอบสนอง 3 ระดับ (Tier) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ International Petroleum Study Environmental Conservation Association (IPIECA) และ International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) คือ

  • ระดับที่ 1: ผลกระทบระดับพื้นที่ โดยสามารถจัดการการหกรั่วไหลได้ด้วยทรัพยากรของโครงการเอง
  • ระดับที่ 2: ผลกระทบระดับพื้นที่และเพิ่มความรุนแรงถึงระดับประเทศ โดยสามารถจัดการด้วยทรัพยากรของหน่วยงานตอบสนองภาวะฉุกเฉินภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ เป็นต้น
  • ระดับที่ 3: ผลกระทบเพิ่มความรุนแรงถึงระดับระหว่างประเทศ โดยสามารถจัดการด้วยทรัพยากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานตอบสนองภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ

นอกจากนั้น ยังดำเนินการจัดทำและซ้อมแผนฉุกเฉิน และประเมินศักยภาพการจัดการการหกรั่วไหล เพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพการตอบสนองต่อการหกรั่วไหลของบริษัท รวมถึงการเสนอแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง